You are here

Како се ослободити пореза по одбитку на услуге оглашавања на Интернету

04. 03. 2016.

У Србији је 1. марта 2016. почела примена новог Закона о порезу на добит правних лица, која ће у великој мери утицати на начин на који се правна лица и предузетници оглашавају на Интернету.

Према чл. 40 овог Закона, порез на добит по одбитку по стопи од 20% се обрачунава и плаћа на приходе које нерезидентно правно лице (Фејсбук или Гугл на пример), оствари од резидентног правног лица (привредног друштва, предузетника или удружења из Србије). Ово значи да ће домаће фирме и организације која се оглашавају на Интернету користећи услуге Гугла, Фејсбука или неке друге иностране платформе за оглашавање, бити обавезне да плаћају овај порез, осим у случају да је законом предвиђено другачије.

Ако страна организација  нема својство правног лица, не постоји обавеза плаћања овог пореза. Ако је домаће лице предузетник који води пословне књиге, постоји обавеза обрачуна и плаћања овог пореза, док за предузетнике који не воде пословне књиге (“паушалци”), та обавеза не постоји.

Ослобађање од плаћања овог пореза је могуће уколико се Пореској управи Србије достави потврда о резидентности страног правног лица коме се плаћају услуге оглашавања. Међутим, ово важи само за компаније са седиштем или представништвима у земљама са којима Србија има склопљен Уговор о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину.

Фејсбук и Гугл имају представништва у Ирској и на овај захтев одговарају најчешће у року од два дана слањем општих потврда. У циљу подршке интернет заједници и скраћивања времена потребног за добијање потврда, РНИДС их овде објављује.

Да би Пореска управа Србије уважила ове потврде и одобрила ослобађање од пореза,  неопходан је оверен превод судског тумача  за сваку од потврда.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

КОРИСНИ ЛИНКОВИ: