You are here

Ponovljen javni poziv za imenovanje Internog revizora

29. 04. 2013.

Upravni odbor RNIDS-a je doneo odluku o ponavljanju javnog poziva za imenovanje Internog revizora:

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje

Internog revizora

Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje podržavaju postizanje ustanovljenih ciljeva organizacije.

Za internog revizora može da bude postavljeno lice koje ima  profesionalno zvanje ovlašćenog internog revizora ili ovlašćenog revizora, stečeno u skladu sa zakonom Republike Srbije koji reguliše materiju računovodstva i revizije.

U slučaju angažovanja pravnog lica za poslove interne revizije, svaki izvršilac određen od strane pravnog lica za vršenje poslova interne revizije u subjektu revizije mora pojedinačno da zadovolji uslove iz prethodnog pasusa.

Interni revizor ne može biti lice koje je bilo zaposleno u oblasti finansija u subjektu revizije ili obavljalo poslove računovodsta za subjekta revizije u poslednjih pet godina.

Bitni kriterijumi za izbor, a koje svaka ponuda mora da sadrži, su sledeći:
- Kvalifikovanost članova tima
- Rokovi izvršenja
- Dodatne konsultantske usluge
- Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs[at]rnids[dot]rs, ili u papirnom obliku, u zapečaćenoj koverti, sa napomenom „prijava na konkurs za imenovanje internog revizora“, na adresu: Žorža Klemansoa 18a, 11108 Beograd, najkasnije do 20. maja 2013. godine u 15 časova.