You are here

Прaвилник o oргaнизацији, стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe интeрнe рeвизиje

Назив документа: Прaвилник o oргaнизацији, стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe интeрнe рeвизиje
Датум доношења: 24. 12. 2012.
Аутор: Управни одбор
Врста документа: Правилник
Статус: Важећи