You are here

Управљање називима домена

Послови регистрације назива националних домена, које обављају овлашћени регистри РНИДС-а, обухватају:

 1. регистрацију назива домена
 2. промену података о регистрацији назива домена
 3. продужење регистрације назива домена
 4. пренос регистрације назива домена на другог овлашћеног регистра
 5. промену регистранта назива домена
 6. активирање заштите од јавног објављивања података о регистранту, административном и техничком контакту за назив домена
 7. закључавање назива домена на нивоу Регистра
 8. престанак регистрације назива домена
 9. друге послове у складу са овим Општим условима, другим општим актима РНИДС-а и уговором између овлашћеног регистра и РНИДС-а

Потврђивање регистрације и података о називу домена

Одмах по активирању новорегистрованог назива домена, регистранту на његову адресу е-поште стиже системска порука од РНИДС-а, на коју треба одговори у року од 20 дана, кликом на линк за потврђивање регистрације и података о називу домена.

Ако регистрант не одговори у року од 20 дана, регистровани назив домена престаје да буде активан, што у пракси значи да интернет сајт који је на њему престаје да буде видљив, као и да адреса е-поште са тим доменом престаје да буде употребљива. Ово је привремено и траје само док регистрант не обави потврђивање регистрације и података о називу домена.

Е-адреса регистранта и административног контакта представља податак којим се регистрант, односно административни контакт идентификује код РНИДС-а и дужан је да га одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације назива домена.

Промена података о регистрацији назива домена

Ако се промени неки од података о регистрацији назива домена, регистрант је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, посредством овлашћеног регистра, поднесе РНИДС-у захтев за промену података о регистрацији назива домена.

РНИДС може самостално или у сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком тренутку, да провери исправност података о регистрацији. Ако се утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни, РНИДС ће захтевати од регистранта, посредством овлашћеног регистра, да уреди податке о регистрацији домена. Ако се регистрант не одазове овом позиву и не изврши уређивање података о регистрацији домена, такав назив домена престаје да буде активан. Подаци се сматрају нетачним или непотпуним ако се то у поступку провере недвосмислено утврди, а регистрант не изврши њихово уређивање у датом року.

Уколико је поднет уредан захтев, РНИДС је дужан да промену података о називу домена спроведе по правилу одмах, а најкасније у року од 60 радних дана од тренутка пријема захтева од стране овлашћеног регистра.

Промена података о регистрацији назива домена је спроведена када РНИДС изврши упис ове промене у регистар националних интернет домена.

РНИДС има право да мења податке o регистрацији назива домена на основу правноснажне судске одлуке, одлуке надлежног тела за алтернативно решавање спорова или уколико је измена неопходна ради очувања оперативне стабилности Интернета.

Продужење регистрације назива домена

Регистрант, посредством свог овлашћеног регистра, подноси РНИДС-у захтев за продужење регистрације назива домена. Укупан период на који је назив домена регистрован не може бити дужи од 10 година. Продужена регистрација почиње да тече након истека текуће регистрације.

Истеком периода регистрације назив домена престаје да буде активан. Регистрант има накнадни рок од 30 дана да изврши продужење регистрације назива домена, након чега се, уколико не буде продужен, тај назив брише из Регистра националних интернет домена.

Ако регистрант изврши продужење регистрације у накнадном року, продужена регистрација почиње да тече од датума истека претходне регистрације.

Пренос назива домена између овлашћених регистара

Регистрант има право да изврши промену овлашћеног регистра (ОР) за називе домена које је регистровао. Промена ОР-а врши се на основу захтева регистранта, применом одговарајућег ауторизационог поступка који је детаљно описан у Процедурама послова регистрације националних интернет домена, а у наставку је његова сажета верзија.

У преносу назива домена учествују регистрант, ОР који је тренутно задужен за послове регистрације (тренутни ОР), као и ОР код кога послови регистрације прелазе (нови ОР). Пренос назива домена код другог ОР-а ради се на следећи начин:

 • Регистрант или административни контакт идентификује се код тренутног ОР-а и подноси захтев за креирање ауторизационог кода за трансфер назива домена.
 • Тренутни ОР утврђује идентитет подносиоца захтева, потпуност и исправност захтева и сагласности. Ако ОР утврди да су захтев или сагласност непотпуни или неисправни, враћа их подносиоцу на исправку. Ако је захтев потпун и исправан, тренутни ОР подноси РНИДС-у захтев за пренос назива домена, посредством Система за регистрацију.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу исправности, Систем за регистрацију аутоматски креира ауторизациони код за трансфер назива домена који се е-поштом шаље административном контакту, а тренутном ОР-у обавештење о послатом ауторизационом коду за трансфер назива домена.
 • Административни контакт или регистрант доставља добијени ауторизациони код за трансфер назива домена новом ОР-у, у склопу захтева за пренос назива домена.
 • Нови ОР уноси ауторизациони код у Систем за регистрацију, где се аутоматски проверава валидност примењеног ауторизационог кода. Ако унети ауторизациони код успешно прође проверу валидности, промена се спроводи у Збирци података Регистра. Од тог тренутка, назив домена сматра се пренетим, а нови ОР постаје надлежан за обављање послова регистрације за тај назива домена.
 • РНИДС посредством Система за регистрацију шаље административном контакту, новом и тренутном ОР-у информацију о успешно обављеном преносу назива домена.
Уколико тренутни ОР не обезбеди регистранту ауторизациони код за трансфер назива домена, процедура је следећа:
 • Регистрант или административни контакт идентификује се код новог ОР-а и подноси захтев за пренос назива домена код другог ОР-а.
 • Нови ОР утврђује идентитет подносиоца захтева, потпуност и исправност захтева. Ако ОР утврди да је захтев непотпун или неисправан, враћа га подносиоцу на исправку. Ако је захтев потпун и исправан, нови ОР подноси РНИДС-у захтев за пренос назива домена, посредством Система за регистрацију.
 • Ако поднети захтев у Систему за регистрацију успешно прође проверу потпуности и исправности, тренутни ОР добија захтев за креирање ауторизационог кода за трансфер. Ако тренутни ОР прихвати захтев, Систем за регистрацију аутоматски креира ауторизациони код за трансфер који се е-поштом шаље административном контакту или регистранту. Уколико тренутни ОР не одговори на захтев у року од 7 дана захтев за креирање ауторизационог кода за трансфер се шаље РНИДС-у на одобрење. РНИДС креира ауторизациони код и шаље га административном контакту или регистранту.
 • Административни контакт или регистрант доставља ауторизациони код за трансфер из претходног корака новом ОР-у, у склопу захтева за пренос назива домена.
 • Нови ОР уноси ауторизациони код у Систем за регистрацију, где се аутоматски проверава валидност примењеног ауторизационог кода. Ако поднети захтев успешно прође проверу валидности, промена се спроводи у Збирци података Регистра. Од тог тренутка, назив домена сматра се пренетим, а нови ОР постаје надлежан за обављање послова регистрације за тај назив домена.
 • РНИДС посредством Система за регистрацију шаље административном контакту, новом и тренутном ОР-у информацију о успешно обављеном преносу назива домена.

Промена регистранта назива домена

Промена регистранта је могућа на основу:

 • Захтева регистранта
 • Одлуке Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена
 • Правноснажне одлуке надлежног суда

У случају да се ради о захтеву регистранта, захтев за промену регистранта доставља се РНИДС-у, посредством овлашћеног регистра (ОР) који обавља послове регистрације за тај назив домена. РНИДС обавља пренос регистрације назива домена одмах, а најкасније у року од 60 радних дана од пријема уредног захтева, чиме претходни регистрант иступа, а нови регистрант ступа у уговорни однос са РНИДС-ом, прихвата ове Опште услове у целости и стиче сва права и обавезе претходног регистранта које произлазе из тог уговорног односа.

Промена регистранта обавља се по поступку који је детаљно описан у Процедурама послова регистрације националних интернет домена, а у наставку је његова сажета верзија:

 • Тренутни и нови регистрант идентификују се ОР-у. Тренутни регистрант подноси ОР-у захтев за промену регистранта домена, док нови регистрант доставља ОР-у основне податке о домену као када се врши нова регистрација.
 • ОР проверава идентитет тренутног и новог регистранта, потпуност и исправност захтева и достављених података. Ако ОР утврди да су захтев или подаци непотпуни или неисправни, враћа их подносиоцу на исправку. Ако је захтев потпун и исправан, ОР подноси РНИДС-у захтев за пренос регистрације назива домена, посредством Система за регистрацију.
 • Ако поднети захтев успешно прође проверу потпуности и исправности, Систем за регистрацију аутоматски креира ауторизациони код за промену регистранта који се, у форми хипер-линка, шаље е-поштом тренутном и новом регистранту, као и попуњен образац сагласности за пренос домена на новог регистранта који се е-поштом шаље тренутном регистранту. РНИДС, посредством Система за регистрацију, шаље ОР-у обавештење о послатом ауторизационом коду за промену регистранта.
 • Регистранти (и тренутни и нови) проверавају валидност и тачност захтева и одобравају инициране промене кликом на хипер-линк из претходног корака. Тренутни регистрант оверава документ сагласности својеручним или електронским потписом. Уколико неки од регистраната утврди да је захтев нетачан или да није валидан, може да га поништи кликом на одговарајући хипер-линк. Тренутни регистрант доставља документ сагласности ОР-у.
 • Ако достављене сагласности успешно прођу проверу потпуности и исправности, РНИДС усваја захтев за промену регистранта назива домена. У супротном, захтев за промену регистранта се одбија, а РНИДС упућује тренутног регистранта, посредством ОР-а, о радњама које треба да изврши пре подношења новог захтева за промену регистранта.
 • РНИДС задужује рачун ОР-а за износ накнаде за обраду захтева за пренос регистрације назива домена. Ако ОР на свом рачуну има довољно средстава, нови подаци уписују се у Збирку података Регистра. Од тог тренутка, сматра се да је промена регистранта успешно обављена.
 • РНИДС посредством Система за регистрацију шаље ОР-у информацију о томе да ли је захтев прихваћен или одбијен. ОР шаље обавештење старом и тренутном регистранту о успешној промени регистранта назива домена.

Престанак регистрације назива домена

Регистрација назива домена престаје ако:

 • Регистрант поднесе Захтев за престанак регистрације назива домена
 • Регистрант не продужи регистрацију по истеку накнадног рока од 30 дана
 • Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена својом одлуком наложи престанак регистрације
 • Правноснажном одлуком надлежног суда буде наложен престанак регистрације назива домена
 • Надлежни јавни тужилац својим актом наложи престанак регистрације назива домена
 • РНИДС, у посебном поступку, недвосмислено утврди да су подаци о регистрацији назива домена нетачни или непотпуни
 • Регистрант изгуби својство субјекта права и уколико у року који одреди РНИДС, а не краћем од 15 дана, не достави доказ о правном следбеништву.

ПРЕУЗМИТЕ: