You are here

Конкурс за директора Фондације

30. 04. 2013.

На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 29.априла 2013. године,

Фондација РНИДС расписује јавни конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА

 

Задаци и обавезе

Директор поред осталог:
•    Одлучује о текућој пословној политици РНИДС-а
•    Извршава одлуке Управног одбора
•    Руководи Канцеларијом РНИДС-а
•    Припрема Финансијски извештај и Финансијски план за Управни одбор и припрема предлоге других одлука за Управни одбор
•    Стара се о одржавању солвентности и ликвидности РНИДС-а и предузима мере за њихово обезбеђење
•    Представља и заступа РНИДС у правном промету, те има права и дужности финансијског налогодавца

Детаљан опис послова, обавезе и надлежности директора одређени су Статутом РНИДС-а и Правилником о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС, чији је саставни део Одлука о утврђивању услова и описа послова за директора РНИДС-а.

 

Захтеви:

•    Завршене четворогодишње факултетске студије (240 espb бодова) или 300 espb бодова,
•    Знање енглеског језика на нивоу B2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе,
•    Знање рада на рачунару – познавање рада у MS Office или сличним корисничким пакетима,
•    Пет година искуства на руководећим пословима, пожељно у области информационо-комуникационих технологија,
•    Пожељно искуство у припреми стратешких планова, планова пословања и финансијских планова и њиховом успешном спровођењу,
•    Пожељно искуство у представљању и заступању ставова у јавности.

Мандат

Директора именује Управни одбор Фондације РНИДС. Мандат директора траје четири године.

Подношење пријаве

Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву подносе:
•    свој CV и мотивационо писмо
•    копију дипломе или уверења о стручној спреми
•    исправе којима се доказује радно искуство у складу са захтевима конкурса (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којим нивоом образовања, односно са којом стручном спремом је стечено радно искуство)
•    копију радне књижице
•    копија сертификата о знању енглеског језика у складу са захтевима из овог конкурса  (за кандидате који не поседују сертификат и који уђу у ужи избор, биће организован тест знања енглеског језика)

Пријаве се достављају најкасније до 23. маја 2013. до 23,59 часова на e-mail адресу: konkurs[at]rnids[dot]rs.

Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани, тестирани у складу са захтевима радног места, и дужни су да доставе попуњену изјаву о могућем сукобу интереса која је саставни део Статута РНИДС-а.