You are here

Програм подршке пројектима популаризације Интернета

01. 07. 2011.

Регистар националног интернет домена Србије
објављује

JАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру

Програма подршке пројектима популаризације Интернета за 2011.
(скраћено: 4ПИ)

Циљеви 4ПИ су:
1) Промовисање употребе Интернета као јавног добра, доступног и потребног свим грађанима Републике Србије
2) Повећање обима корисног интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина

1. Општи услови за 4ПИ

За коришћење бесповратних средстава из 4ПИ могу да конкуришу:
1) Сва правна лица или предузетници са седиштем на територији Републике Србије, регистровани најкасније до 1. јуна 2011.
2) Сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Србије, пријављена најкасније до 1. јуна 2011.

За средства из 4ПИ не могу да конкуришу запослени у Канцеларији РНИДС-а, чланови Комисије РНИДС-а за 4ПИ и лица на функцијама у РНИДС-у (директор, чланови Управног одбора, председник и заменик председника Конференције суоснивача), чланови њихове уже породице, као ни правна лица у којима су они власници или сувласници.

Предложени пројекти морају да буду у складу са општим циљевима и делатностима РНИДС-а и "Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији" и бесповратна средства морају да буду намењена за неку од следећих активности:
- Креирање друштвено корисних садржаја на Интернету намењених грађанима Србије
- Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду
- Развој наменских интернет сервиса за привреду и грађане Србије
- Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења
- Унапређивање примене Интернета у истраживању и образовању, посебно у перманентном образовању
- Унапређивање доступности Интернета за све грађане Србије, нарочито оне са нижим степеном образовања, слабијим социјалним статусом и умањеним психо-физичким способностима

Пројекти могу да обухватају и активности које нису на Интернету (издавачки пројекти, едукација, информисање...).

2. Обим и начин коришћења бесповратних средстава из 4ПИ

Укупна расположива средства зa реализацију 4ПИ износе 6.000.000 динара. Износ одобрених средстава не може да буде мањи од 100.000 динара, нити већи од 1.000.000 динара. Наведени износи за правна лица и предузетнике су исказани без урачунатог ПДВ-а, док ће за физичка лица бити одобрени бруто износи.

Међусобна права и обавезе утврђују се Уговором о финансирању пројекта који закључују РНИДС и носилац пројекта.

РНИДС уплаћује одобрен износ средстава на рачун изабраног носиоца пројекта у две рате, и то: 40% од одобрених средстава по потписивању Уговора и остатак након завршетка свих активности предвиђених пројектом и прихватања Извештаја о реализацији пројекта и Извештаја о реализацији финансијских средстава.

РНИДС, по овом јавном позиву, финансира активности које су започете у 2011. години. Крајњи рок за реализацију пројеката је 1. март 2012.

3. Посебни услови за учешће у 4ПИ

Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица или предузетници који испуњавају следеће услове:
• да су регистровани на територији Републике Србије
• да су у домаћем већинском или стопостотном власништву
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса
• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
• да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица која испуњавају следеће услове:
• да имају пребивалиште на територији Републике Србије
• да су пунолетни
• да су измирили обавезе по основу пореза или да нису порески обвезници

Носиоци пројеката могу да поднесу само један захтев за доделу бесповратних средстава. Пројектом непосредно управља менаџер пројекта, који може да руководи само једним пројектом.

4. Потребна документација за учешће у 4ПИ

Приликом пријављивања за учешће у 4ПИ, подноси се следећа документација:
• Образац за пријаву пројекта (исправно попуњен, потписан и оверен)
• Фотокопија извода о регистрацији правног лица или предузетника, то јест фотокопија личне карте за физичка лица
• Изјава о испуњавању Посебних услова за учешће у 4ПИ
• Изјава о претходно реализованим пројектима

РНИДС задржава право да затражи додатну документацију.

Биће разматрани само потпуни и благовремено поднети захтеви.

Изабрани носиоци пројеката имају обавезу да у року од 8 дана доставе и оригинале доказа о испуњености Посебних услова за учешће у 4ПИ.

5. Начин избора и критеријуми за оцењивање пријављених пројеката за 4ПИ

Комисија РНИДС-а донеће одлуку о избору пројеката на основу следећих критеријума:
• квалитет предложеног пројекта
• допринос остваривању општих циљева и делатности РНИДС-а
• ниво развијености локалне интернет заједнице на територији на којој је носилац пројекта регистрован или живи и ради

Предност ће имати носиоци пројеката који:
• могу да образложе самоодрживост предложеног пројекта
• могу да обезбеде и сопствено учешће у трошковима пројекта
• као основни идентитет на Интернету користе .rs домен

Неће бити разматрани пројекти неприкладног карактера, односно они који:
• могу да угрозе интегритет и здравствени, морални, интелектуални или социјални развој малолетних особа
• делују штетно (васпитно, образовно или здравствено) промовисањем порока, насиља, криминала или тероризма
• промовишу директне политичке или верске ставове изван контекста едукативних потреба или уметности
• обрађују тему секса, еротике и порнографије изван контекста едукативних потреба или уметности
• позивају на верску, националну, расну, полну, социјалну, политичку или сексуалну нетрпељивост или дискриминацију
• не поштују основе етичке и политичке коректности
• не поштују ауторска и сродна права и заштиту интелектуалне својине
• не поштују основно људско достојанство и приватност појединца
• злоупотребљавају лаковерност корисника Интернета

Критеријуми и процедуре детаљно су разрађени у Правилнику о критеријумима и мерилима за финансирање пројеката (PDF, 156 KB).

Комисија може да изврши додатну верификацију поднете документације и да тражи додатне информације за време оцењивања и селекције захтева.

6. Начин пријављивања и рок за подношење пријава за 4ПИ

Конкурсна документација се по захтеву доставља заинтересованима у електронском облику, тако што се на е-mail адресу projekti@rnids.rs пошаље попуњен Захтев за достављање Конкурсне документације (Word, 36 KB).

Заинтересовани субјекти потом подносе Образац за пријаву пројекта, у електронском облику (PDF на CD-у) и папирном облику (у три примерка), а осталу потребну документацију само у папирном облику, на адресу:

Регистар националног интернет домена Србије
Пријава за 4ПИ
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000 Београд
ПАК 101147

Рок за пријаву пројеката у првом кругу је 31. јул 2011. Листа изабраних пројеката биће објављена до 15. септембра 2011. Уколико Комисија не додели сва расположива средства, пријаве пројеката за други круг 4ПИ биће могуће до 1. октобра 2011.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Интернет: www.rnids.rs
Е-mail: projekti@rnids.rs
Телефони: (011) 7281-281 и 4141-121
Радно време: 09.00-17.00, радним данима