You are here

Јавни позив за набавку консултантских услуга за анализе тржишта

10. 09. 2013.

Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), расписује јавни позив за прикупљање понуда за:
 

Набавку консултантских услуга за израду SLEPT, SWOT и анализе домаћег и регионалног тржишта

 

    
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку  набавке.

Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 1. октобра 2013. године, до 15:00 часова. Све неблаговремено поднете понуде комисија наручиоца неће разматрати, а понуђаче ће обавестити у року од два радна дана да су поднете неблаговремено.

Понуђачи подносе понуду електронском поштом, у Аdоbе Аcrоbаt формату, са предметом (Subject): "Понуда за набавку број 3", на адресу konkurs[at]rnids[dot]rs.

Вредновање понуда

Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у документацији.

Обавештење о избору

Одлука о додели уговора о набавци биће донета до 20. октобра 2013. године.

Наручилац ће путем електронске поште обавестити понуђаче о резултату конкурса.

Ово обавештење обавезује изабраног понуђача да приступи закључењу уговора на први позив наручиоца.

Ако одабрани понуђач не потпише уговор о набавци у року од 10 дана од пријема обавештења о додели уговора и предлога уговора, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Преузмите документ: ПРЕДМЕТ И ОПШТИ УСЛОВИ НАБАВКЕ