You are here

Ревизија

РНИДС има обавезу вођења пословних књига у складу са важећим прописима Републике Србије. Финансијске извештаје РНИДС саставља и презентује за сваку календарску годину са стањем на дан 31. децембра текуће године, а периодични извештаји се састављају по потреби и на основу захтева Конференције суоснивача или Управног одбора.

Финансијски извештаји се сачињавају у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и међународним рачуноводственим стандардима.

Финансијско пословање РНИДС-а редовно контролишу интерни ревизор и екстерни (независни) ревизор. Ова контрола није законска обавеза РНИДС-а, већ је уређена Статутом.