You are here

Најчешћа питања и одговори о РНИДС-у

Пружањем одговора на најчешћа питања желимо да јавности приближимо рад наше фондације, као и начине на које већ годинама конкретно исказујемо отвореност и одговорност према интернет заједници и грађанима Србије.

1. Шта је РНИДС и зашто је основан?

РНИДС је фондација основана по Закону о задужбинама и фондацијама, као правно лице основано ради управљања националним интернет доменима. РНИДС је стручна, невладина и недобитна фондација, коју су 8. јула 2006. основали представници домаће интернет заједнице, који су се одазвали јавном позиву да се коначно системски реши управљање тадашњим .YU доменом. На нашем сајту можете наћи више информација о историјату развоја регистра националних интернет домена током протеклих 20 година и проблемима који су решени оснивањем РНИДС-а.

2. Ко је основао РНИДС?

Уговор о оснивању РНИДС-а је 18. децембра 2006. потписало 17 фирми и организација, које су на тај начин стекле статус чланова - оснивача. Приступање РНИДС-у у својству суоснивача је отворено за сва домаћа правна лица и предузетнике и организација данас броји преко 140 суоснивача, међу којима се налазе бројне угледне организације, компаније и академске институције. Између осталих, ту су: Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Привредна комора Србије, Телеком Србија, највећи домаћи интернет провајдери, кабловски оператори и други. Комплетан списак суоснивача доступан је у јавном регистру који се води код Агенције за привредне регистре, као и на страни "Суоснивачи и овлашћени представници".

3. Како функционишу сличне организације у иностранству?

На сличан начин као РНИДС функционишу и многи други национални регистри интернет домена у Европи и свету, на пример регистри Велике Британије, Немачке, Канаде, Холандије, Чешке, Израела итд. О разноликим модалитетима односа држава и националних интернет регистара најбоље говори документ Савета европских националних TLD регистара (Council of European National Top Level Domain Registries - CENTR). У већини држава модел организације која управља националним интернет доменима је веома сличан РНИДС-у, то јест, реч је о правним субјектима који нису државни органи, што је у складу са светским трендовима у области управљања Интернетом.

4. Ко је доделио РНИДС-у право на управљање националним доменима?

Посао управљања националним интернет доменима (латиничким .RS и ћириличким .СРБ) РНИДС-у је доделила Интернет корпорација за додељене називе и бројеве (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), која управља глобалним системом интернет адреса и бројева и која додељује на управљање и све друге националне и генеричке интернет домене.

5. Какав је однос РНИДС-а и државе Србије?

Као што се може закључити из историјата наше фондације, различите државне институције од самог почетка су пажљиво пратиле формирање и рад РНИДС-а. Такође, ICANN је делегирање .RS (2007) и .СРБ домена (2011) РНИДС-у обавио тек након пријема званичне подршке Владе и надлежног министарстава Републике Србије, као и релевантних чинилаца локалне интернет заједнице, што иначе представља стандардну процедуру за делегирање националних домена од стране ове организације. РНИДС је у протеклом периоду, осим са ресорним министарствима, остварио добру сарадњу и са низом других државних институција, као што су, на пример, службе за спречавање високотехнолошког криминала у оквиру МУП-а и Јавног тужилаштва, Завод за интелектуалну својину, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

6. Какав је регулаторни оквир за интернет домене?

Интернет доменима не бави се директно ниједан важећи домаћи пропис, па је самим тим ова област у домену приватног права. Крајем 2010. потписан је Споразум о сарадњи између Министарства телекомуникација и информационог друштва и РНИДС-а. Споразум се не тиче надлежности за управљање националним доменима, већ је његова сврха даље унапређење сарадње РНИДС-а са ресорним министарством у интересу стабилног функционисања домаћег дела Интернета и регистра интернет домена, у складу са правилима ICANN-а. РНИДС је Споразумом на себе преузео и додатне обавезе у погледу стриктног поштовања параметара доступности инфраструктурних сервиса, обезбеђивања финансијске резерве за стабилно функционисање и обавезу подношења посебног извештаја о раду министарству надлежном за послове информационог друштва.

7. Како се РНИДС финансира, да ли прима новац из републичког буџета или (иностраних) донација и шта значи недобитни карактер РНИДС-а?

РНИДС не добија средства из било ког буџета, нити је икада примио донације, већ сав приход остварује од накнада за регистрацију назива националних домена и годишњих накнада својих суоснивача. Приход који се оствари од накнада за регистрацију .RS и .СРБ домена, РНИДС користи искључиво за трошкове свог функционисања, укључујући и уредно измиривање свих пореских обавеза према важећим прописима. Недобитни карактер Фондације значи да се стечена добит не дели суоснивачима, већ се користи искључиво за остваривање циљева због којих је Фондација основана, укључујући обезбеђивање обавезне резерве за стабилно функционисање регистра (према Споразуму са Министарством).

8. Да ли је организација дужна да подноси финансијске и друге извештаје, коме их подноси и да ли су јавно доступни?

У складу са законом, РНИДС од свог оснивања подноси редовне финансијске извештаје, који се региструју у бази Агенције за привредне регистре, а доступни су и на страни "Финансијски документи". Додатно, РНИДС од 2008. своје финансијске извештаје подвргава независној ревизији и сви извештаји независних ревизора до сада су били позитивни. Такође, РНИДС од 2010. на свом сајту објављује годишње финансијске планове, а од 2012. све финансијске билансе објављује квартално. Од 2013. пословање РНИДС-а додатно контролише и интерни ревизор. Редовне извештаје о свом раду канцеларија и Управни одбор подносе Конференцији суоснивача РНИДС-а и они се такође редовно објављују на сајту, заједно са свим записницима са седница органа РНИДС-а и другим актима.

9. Ко може да региструје национални домен и на који начин?

Регистрација је уређена правилима о регистрацији назива .RS и .СРБ домена. Укратко, сваки грађанин или фирма, било домаћи или страни, може брзо и лако да региструје колико год жели .RS или .СРБ домена. Регистрација се обавља путем мреже овлашћених регистара широм Србије, а више информација је доступно на страни "Национални домени".

10. Каква је организациона структура РНИДС-а?

Органи РНИДС-а су: Конференција суоснивача, Управни одбор и директор. Конференцију суоснивача чине овлашћени представници свих суоснивача који учествују у раду РНИДС-а, врше контролу и надзор над његовим радом. Управни одбор је највиши управни орган РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор има седам чланова и за свој рад одговара Конференцији суоснивача. Директор је извршни орган РНИДС-а, кога именује Управни одбор по спроведеном јавном конкурсу. Директор руководи радом Канцеларије РНИДС-а, која обавља свакодневне административно-техничке послове за потребе свих органа.

Отвори сва питања[ + ]
Затвори сва питања[ x ]