You are here

Интерна ревизија

Интерног ревизора РНИДС-а именује Управни одбор. Интерни ревизор не може да буде овлашћени представник суоснивача, запослени или члан органа управе РНИДС-а.

Задатак интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору независно и објективно мишљење о степену у коме управљање ризицима, контрола и управљање подржавају постизање установљених циљева РНИДС-а. Рад интерне ревизије је уређен Статутом.

Послови интерне ревизије су:

  1. анализира политике рачуноводства и праксе организације
  2. анализира извештаје и политике финансијског извештавања
  3. утврђује усаглашеност са релевантним законима, правилима, интерним актима и кодексима
  4. доприноси анализи квалификација, независности и способности независног ревизора
  5. врши друге анализе из свог делокруга рада по налогу Управног одбора

Управни одбор и директор РНИДС-а гарантују интерном ревизору право приступа свим документима, имовини, средствима, запосленима и просторијама РНИДС-а и дају му овлашћење да прибави сваку информацију која је од значаја за испуњавање задатка интерног ревизора, укључујући информације и документе који су означени као пословна тајна.

Интерни ревизор РНИДС-а

На основу одлуке Управног одбора РНИДС-а од 24. јуна 2013. закључен је Уговор о обављању послова интерне ревизије, на годину дана, са могућношћу аутоматског продужења ангажовања за наредних годину дана, са "Moore Stephens рeвизиja и рaчунoвoдствo", Београд, www.revizija.co.rs.