You are here

Управљање Интернетом у Србији

Споразум о сарадњи између Министарства за телекомуникације и информационо друштво и РНИДС-а потписан је 23. децембра 2010. и њиме су дефинисане обавезе РНИДС-а у погледу статуса организације, начина обављања основних делатности, јавности рада, обезбеђивања равноправности у регистрацији, гарантовања доступности и расположивости критичних делова инфраструктуре Интернета, као и поступања потписника споразума у случају проблема у раду.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација надлежно је за утврђивање политике и стратегије развоја информационог друштва, стандардe у области електронског пословања, заштиту података и информациону безбедност.
www.mtt.gov.rs

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) као независно регулаторно тело, између осталог, издаје лиценце за јавне фиксне, мобилне и бежичне телекомуникационе мреже. Поред тога, у свом Регистру води евиденцију оператора за пружање интернет услуга и услуга преноса говора путем Интернета.
www.ratel.rs

Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) је стручна, невладина и непрофитна Фондација образована ради управљања националним интернет доменима.
rnids.rs

Овлашћени регистри

Овлашћени регистар је правно лице или предузетник са седиштем у Србији који поседује овлашћење РНИДС-а за послове регистрације .RS и .СРБ домена.
rnids.rs/registri

Регистри делегираних поддомена

Управљање доменским просторима .AC.RS и .АК.СРБ дато је Академској мрежи Србије (АМРЕС), а .GOV.RS и .УПР.СРБ препуштени су Канцеларији за информационе технологије и електронску управу (КИТеУ).
www.amres.ac.rs
www.ite.gov.rs

Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена

Спорови поводом регистрованих .RS и .СРБ домена решавају се пред Комисијом при Привредној комори Србије.
www.pks.rs

Пружаоци интернет услуга
Internet Service Providers (ISP)

ISP повезују крајње кориснике на Интернет и омогућавају им и друге интернет услуге (хостинг, мрежни инжењеринг, VoIP...)