You are here

Решавање спорова у вези назива домена

Спорови поводом регистрованих .RS и .СРБ домена решавају се пред Комисијом за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије. Поступак је регулисан Правилником о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, који доноси Конференција суоснивача РНИДС-а.

Подношењем захтева за регистрацију националних интернет домена, односно прихватањем Општих услова, регистрант прихвата надлежност Комисије. Тужилац прихвата надлежност Комисије за решавање спорова у вези националних интернет домена покретањем поступка пред Комисијом. Прихватањем надлежности Комисије стране у поступку се не одричу права на тражење судске заштите у ствари која је предмет поступка.

РНИДС и Привредна коморе Србије су, по устаљеној пракси у свету, регулисали решавање евентуалних спорова око права над регистрованим националним интернет доменима кроз процес решавања ових спорова пред Комисијом. Овакав начин представља бржи, јефтинији и ефикаснији процес решавања спорова у односу на процесе које се воде пред судом.

Арбитражно веће одлучује о евентуалном преносу или брисању назива домена, у складу са одредбама Правилника. Поступак се покреће подношењем тужбе од стране тужиоца, односно његовог пуномоћника.

Првог члана Арбитражног већа именује тужилац, тако што приликом подношења тужбе прилаже списак са именима три арбитра са Листе арбитара. Председништво Комисије тужиоцу додељује првог расположивог арбитра са приложеног списка. Другог члана Арбитражног већа именује регистрант, тако што у одговору на тужбу прилаже списак са именима три арбитра са Листе арбитара. Председништво Комисије регистранту додељује првог расположивог арбитра са приложеног списка. Трећег члана Арбитражног већа споразумно бирају именовани арбитри, са Листе арбитара.

Поступак траје по правилу до 60 дана од дана подношења тужбе. Одлука је коначна и против ње нема места жалби. Одлука Арбитражног већа се извршава по истеку рока од десет дана од дана пријема одлуке код РНИДС-а, осим у случају да је страна у поступку доставила доказ о покретању поступка пред надлежним судом, када се извршење одлуке одлаже до правноснажности одлуке суда.

Председник Комисије: др Душан Поповић
Потпредседник Комисије: др Марко Јовановић

Седиште Комисије: Стална арбитража при ПКС Кнез Михаилова бр. 10/И спрат Тел: (+381 11) 4149-415; (+381 11) 4149-417;

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена

Правилник о изменама правилника

Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена

Корисне адресе из области решавања спорова поводом регистрације интернет домена: