You are here

Rešavanje sporova u vezi naziva domena

Sporovi povodom registrovanih .RS i .СРБ domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Postupak je regulisan Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, koji donosi Konferencija suosnivača RNIDS-a.

Podnošenjem zahteva za registraciju nacionalnih internet domena, odnosno prihvatanjem Opštih uslova, registrant prihvata nadležnost Komisije. Tužilac prihvata nadležnost Komisije za rešavanje sporova u vezi nacionalnih internet domena pokretanjem postupka pred Komisijom. Prihvatanjem nadležnosti Komisije strane u postupku se ne odriču prava na traženje sudske zaštite u stvari koja je predmet postupka.

RNIDS i Privredna komore Srbije su, po ustaljenoj praksi u svetu, regulisali rešavanje eventualnih sporova oko prava nad registrovanim nacionalnim internet domenima kroz proces rešavanja ovih sporova pred Komisijom. Ovakav način predstavlja brži, jeftiniji i efikasniji proces rešavanja sporova u odnosu na procese koje se vode pred sudom.

Arbitražno veće odlučuje o eventualnom prenosu ili brisanju naziva domena, u skladu sa odredbama Pravilnika. Postupak se pokreće podnošenjem tužbe od strane tužioca, odnosno njegovog punomoćnika.

Prvog člana Arbitražnog veća imenuje tužilac, tako što prilikom podnošenja tužbe prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Predsedništvo Komisije tužiocu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska. Drugog člana Arbitražnog veća imenuje registrant, tako što u odgovoru na tužbu prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Predsedništvo Komisije registrantu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska. Trećeg člana Arbitražnog veća sporazumno biraju imenovani arbitri, sa Liste arbitara.

Postupak traje po pravilu do 60 dana od dana podnošenja tužbe. Odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi. Odluka Arbitražnog veća se izvršava po isteku roka od deset dana od dana prijema odluke kod RNIDS-a, osim u slučaju da je strana u postupku dostavila dokaz o pokretanju postupka pred nadležnim sudom, kada se izvršenje odluke odlaže do pravnosnažnosti odluke suda.

Predsednik Komisije: dr Dušan Popović
Potpredsednik Komisije: dr Marko Jovanović

Sedište Komisije: Stalna arbitraža pri PKS Knez Mihailova br. 10/I sprat Tel: (+381 11) 4149-415; (+381 11) 4149-417;

PREUZMITE:

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena

Pravilnik o izmenama pravilnika

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

Korisne adrese iz oblasti rešavanja sporova povodom registracije internet domena: