You are here

DNS систем

DNS (Domain Name System) – базни интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно. DNS омогућава једноставније коришћење Интернета, јер је интернет комуникација базирана на нумеричким IP адресама које су људима тешке за памћење.

Назив интернет домена је активан када се изврши упис података о регистрацији, укључујући податке о DNS серверима, у DNS табелу Централног регистра и та табела активира на јавним DNS серверима.

Централни регистар (Central Registry database) – централизована збирка података о регистрованим називима интернет домена у оквиру одређеног домена највишег нивоа, са подацима о њиховим регистрантима и другим регистрационим подацима. Регистрациони подаци садрже адресе DNS сервера који омогућавају видљивост интернет домена чији назив је регистрован у Централном регистру.

DNS сервер (DNS Server) – уређај који омогућава да се за тражене услуге на одређеном интернет домену добију одговарајуће IP адресе неопходне за комуникацију и размену података у мрежи. DNS сервер ове податке о доменима и IP адресама преузима из збирке података, која се назива DNS зона или DNS табела.

DNSSEC (DNS Security Extensions) – систем сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета података у DNS систему.