You are here

DNS sistem

DNS (Domain Name System) – bazni internet servis, koji omogućava prevođenje tekstualnih u numeričke oznake i obratno. DNS omogućava jednostavnije korišćenje Interneta, jer je internet komunikacija bazirana na numeričkim IP adresama koje su ljudima teške za pamćenje.

Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka o registraciji, uključujući podatke o DNS serverima, u DNS tabelu Centralnog registra i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima.

Centralni registar (Central Registry database) – centralizovana zbirka podataka o registrovanim nazivima internet domena u okviru određenog domena najvišeg nivoa, sa podacima o njihovim registrantima i drugim registracionim podacima. Registracioni podaci sadrže adrese DNS servera koji omogućavaju vidljivost internet domena čiji naziv je registrovan u Centralnom registru.

DNS server (DNS Server) – uređaj koji omogućava da se za tražene usluge na određenom internet domenu dobiju odgovarajuće IP adrese neophodne za komunikaciju i razmenu podataka u mreži. DNS server ove podatke o domenima i IP adresama preuzima iz zbirke podataka, koja se naziva DNS zona ili DNS tabela.

DNSSEC (DNS Security Extensions) – sistem sigurnosnih standarda koji omogućava proveru integriteta podataka u DNS sistemu.