You are here

Зашто и како да постанете суоснивач

РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и укључивање најшире друштвене заједнице у наш рад, јер тиме градимо поверење у рад националног регистра, у националне интернет домене и српски интернет простор, чиме се повећава и поверење у све оне који послују на српском Интернету, на националним доменима.

Зато позивамо све компаније и предузетнике који су заинтересовани за развој Интернета и интернет сервиса у Србији, да постану суоснивачи РНИДС-а и делегирају свог овлашћеног представника у Конференцији суоснивача.

Као суоснивач РНИДС-а:

1. Имаћете директан утицај на рад РНИДС-а

Конференција суоснивача има приступ свим информацијама од значаја за рад РНИДС-а, одлучује о чланству РНИДС-а у домаћим и међународним организацијама, одлучује о формирању радних група или тела, одлучује о располагању средствима и имовином РНИДС-а, усваја извештај независног ревизора, усваја, мења и врши допуну одредби Статута и доноси друге акте у складу са важећим прописима и Статутом РНИДС-а.

2. Утицаћете на регулативу у области Интернета у Србији

Конференција суоснивача доноси опште услове регистрације назива .RS и .СРБ интернет домена, опште услове рада за овлашћене регистре и правилник за решавање спорова поводом регистрације назива националних домена.

3. Доприносићете сигурности и развоју DNS система у Србији

РНИДС одржава централне базе података о националним интернет доменима, као и главне DNS и WHOIS сервере. Стабилност DNS система је једна од кључних основа за електронско пословање у Србији.

4. Упознаћете многе значајне субјекте локалне интернет заједнице

Суоснивачи РНИДС-а су многе фирме, образовне институције и друге организације од угледа у домаћој интернет јавности. Улога РНИДС-а је и да повезује све актере домаћег интернет простора, покреће расправе из различитих области и отвара теме које су од општег интереса за интернет кориснике у Србији.

5. Добићете могућност да сарађујете са најзначајнијим светским организацијама у области Интернета

Као национални регистар интернет домена, РНИДС је члан CENTR-а (Council of European National Top Level Domain Registries) - Савета европских националних TLD регистара, а редовно сарађује и са ICANN-ом (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) - Интернет корпорацијом за додељене називе и бројеве, која је водећа организација за руковођење глобалном структуром Интернета, као и другим међународним организацијама у области Интернета.

6. Допринећете активностима РНИДС-а на развоју Интернета у Србији

РНИДС као непрофитна организација остварује своје општекорисне циљеве кроз промоцију употребе Интернета, повећање квалитетног интернет садржаја на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина. Као суоснивач РНИДС-а бићете део једног од центара развоја Интернета у Србији и моћи ћете да усмеравате РНИДС на том путу.

Ко може да постане суоснивач РНИДС-а?

Као суоснивачи, РНИДС-у могу да приступе сви заинтересовани субјекти који су регистровани у надлежним регистрима правних лица и предузетника Републике Србије. У пракси то значи: сви регистровани облици организовања, осим појединачних грађана.

Постојећи суоснивачи РНИДС-а су фирме и организације које покривају неке од области везаних за Интернет: интернет услуге, ИК технологије, продукција интернет садржаја, правни и едукативни аспекти Интернета...

Шта је још битно да знате?

По Статуту РНИДС-а, статус суоснивача РНИДС-а може да престане на основу:

  1. поднете писане изјаве суоснивача о иступању из РНИДС-а
  2. кршења Уговора о приступању и непридржавања одредби Статута
  3. необнављања годишње накнаде у дозвољеном року
  4. брисања из надлежног регистра правних лица и предузетника Републике Србије

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Суоснивачи РНИДС-а у првој години од приступања немају право гласа приликом измена и допуна Статута РНИДС-а и избора и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а.

Која је процедура приступања РНИДС-у?

Уколико као будући суоснивач РНИДС-а прихватате одредбе Статута РНИДС-а, крените у процедуру приступања, која садржи следеће кораке:

1. Попуњавање Приступнице

Приступницу можете да преузмете на дну ове стране. Попуните је и пошаљите у електронском облику на е-пошту , а потписану и оверену на адресу: РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, ПАК 101147

Суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача, која одржава два редовна заседања годишње, а може имати и више ванредних и изборних заседања. Овлашћени представник треба да буде особа која има довољно времена и интересовања за комуникацију и учешће у кључним функцијама и активностима РНИДС-а.

2. Уплата годишње накнаде

Годишња накнада износи 12.000 дин, и уплаћује се на текући рачун РНИДС-а.

Годишња накнада се уплаћује за најмање једну, а највише 10 година унапред. Уколико се годишња накнада уплати пре датума истека, нови период почиње да тече кад претходни истекне, не од дана уплате.

3. Одлука Управног одбора РНИДС-а

Управни одбор на првој следећој седници разматра Приступницу и доноси одлуку о приступању новог суоснивача РНИДС-а.

4. Потписивање Уговора о приступању

Уговор такође можете да преузмете на дну ове стране. Уговор потписују овлашћено лице новог суоснивача и директор РНИДС-а.

5. Овера Уговора

Пред надлежним органом за овере (јавни бележник) потребно је да овлашћено лице новог суоснивача и овлашћено лице РНИДС-а лично приступе ради овере Уговора о приступању.

6. Упис новог суоснивача

У Регистар задужбина и фондација, код Агенције за привредне регистре, уписује се нови суоснивач. Овај посао обавља Канцеларија РНИДС-а, а потом се подаци о новом суоснивачу постављају и на интернет сајт РНИДС-а.

ПРЕУЗМИТЕ: