You are here

Zašto i kako da postanete suosnivač

RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Jedan od ciljeva RNIDS-a je i uključivanje najšire društvene zajednice u naš rad, jer time gradimo poverenje u rad nacionalnog registra, u nacionalne internet domene i srpski internet prostor, čime se povećava i poverenje u sve one koji posluju na srpskom Internetu, na nacionalnim domenima.

Zato pozivamo sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a i delegiraju svog ovlašćenog predstavnika u Konferenciji suosnivača.

Kao suosnivač RNIDS-a:

1. Imaćete direktan uticaj na rad RNIDS-a

Konferencija suosnivača ima pristup svim informacijama od značaja za rad RNIDS-a, odlučuje o članstvu RNIDS-a u domaćim i međunarodnim organizacijama, odlučuje o formiranju radnih grupa ili tela, odlučuje o raspolaganju sredstvima i imovinom RNIDS-a, usvaja izveštaj nezavisnog revizora, usvaja, menja i vrši dopunu odredbi Statuta i donosi druge akte u skladu sa važećim propisima i Statutom RNIDS-a.

2. Uticaćete na regulativu u oblasti Interneta u Srbiji

Konferencija suosnivača donosi opšte uslove registracije naziva .RS i .СРБ internet domena, opšte uslove rada za ovlašćene registre i pravilnik za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih domena.

3. Doprinosićete sigurnosti i razvoju DNS sistema u Srbiji

RNIDS održava centralne baze podataka o nacionalnim internet domenima, kao i glavne DNS i WHOIS servere. Stabilnost DNS sistema je jedna od ključnih osnova za elektronsko poslovanje u Srbiji.

4. Upoznaćete mnoge značajne subjekte lokalne internet zajednice

Suosnivači RNIDS-a su mnoge firme, obrazovne institucije i druge organizacije od ugleda u domaćoj internet javnosti. Uloga RNIDS-a je i da povezuje sve aktere domaćeg internet prostora, pokreće rasprave iz različitih oblasti i otvara teme koje su od opšteg interesa za internet korisnike u Srbiji.

5. Dobićete mogućnost da sarađujete sa najznačajnijim svetskim organizacijama u oblasti Interneta

Kao nacionalni registar internet domena, RNIDS je član CENTR-a (Council of European National Top Level Domain Registries) - Saveta evropskih nacionalnih TLD registara, a redovno sarađuje i sa ICANN-om (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) - Internet korporacijom za dodeljene nazive i brojeve, koja je vodeća organizacija za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, kao i drugim međunarodnim organizacijama u oblasti Interneta.

6. Doprinećete aktivnostima RNIDS-a na razvoju Interneta u Srbiji

RNIDS kao neprofitna organizacija ostvaruje svoje opštekorisne ciljeve kroz promociju upotrebe Interneta, povećanje kvalitetnog internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu, kao i jezicima i pismima nacionalnih manjina. Kao suosnivač RNIDS-a bićete deo jednog od centara razvoja Interneta u Srbiji i moći ćete da usmeravate RNIDS na tom putu.

Ko može da postane suosnivač RNIDS-a?

Kao suosnivači, RNIDS-u mogu da pristupe svi zainteresovani subjekti koji su registrovani u nadležnim registrima pravnih lica i preduzetnika Republike Srbije. U praksi to znači: svi registrovani oblici organizovanja, osim pojedinačnih građana.

Postojeći suosnivači RNIDS-a su firme i organizacije koje pokrivaju neke od oblasti vezanih za Internet: internet usluge, IK tehnologije, produkcija internet sadržaja, pravni i edukativni aspekti Interneta...

Šta je još bitno da znate?

Po Statutu RNIDS-a, status suosnivača RNIDS-a može da prestane na osnovu:

  1. podnete pisane izjave suosnivača o istupanju iz RNIDS-a
  2. kršenja Ugovora o pristupanju i nepridržavanja odredbi Statuta
  3. neobnavljanja godišnje naknade u dozvoljenom roku
  4. brisanja iz nadležnog registra pravnih lica i preduzetnika Republike Srbije

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Suosnivači RNIDS-a u prvoj godini od pristupanja nemaju pravo glasa prilikom izmena i dopuna Statuta RNIDS-a i izbora i razrešenja članova Upravnog odbora RNIDS-a.

Koja je procedura pristupanja RNIDS-u?

Ukoliko kao budući suosnivač RNIDS-a prihvatate odredbe Statuta RNIDS-a, krenite u proceduru pristupanja, koja sadrži sledeće korake:

1. Popunjavanje Pristupnice

Pristupnicu možete da preuzmete na dnu ove strane. Popunite je i pošaljite u elektronskom obliku na e-poštu , a potpisanu i overenu na adresu: RNIDS, Žorža Klemansoa 18a/I, 11108 Beograd, PAK 101147

Suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača, koja održava dva redovna zasedanja godišnje, a može imati i više vanrednih i izbornih zasedanja. Ovlašćeni predstavnik treba da bude osoba koja ima dovoljno vremena i interesovanja za komunikaciju i učešće u ključnim funkcijama i aktivnostima RNIDS-a.

2. Uplata godišnje naknade

Godišnja naknada iznosi 12.000 din, i uplaćuje se na tekući račun RNIDS-a.

Godišnja naknada se uplaćuje za jednu godinu od dana upisa suosnivača kod nadležnog registra. Ukoliko se godišnja naknada uplati pre datuma isteka, novi period počinje da teče kad prethodni istekne, ne od dana uplate.

3. Odluka Upravnog odbora RNIDS-a

Upravni odbor na prvoj sledećoj sednici razmatra Pristupnicu i donosi odluku o pristupanju novog suosnivača RNIDS-a.

4. Potpisivanje Ugovora o pristupanju

Ugovor takođe možete da preuzmete na dnu ove strane. Ugovor potpisuju ovlašćeno lice novog suosnivača i direktor RNIDS-a.

5. Overa Ugovora

Pred nadležnim organom za overe (javni beležnik) potrebno je da ovlašćeno lice novog suosnivača i ovlašćeno lice RNIDS-a lično pristupe radi overe Ugovora o pristupanju.

6. Upis novog suosnivača

U Registar zadužbina i fondacija, kod Agencije za privredne registre, upisuje se novi suosnivač. Ovaj posao obavlja Kancelarija RNIDS-a, a potom se podaci o novom suosnivaču postavljaju i na internet sajt RNIDS-a.

PREUZMITE: