You are here

Конкурс за директора Фондације

17. 05. 2017.

На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 18. априла 2017. године,

Фондација РНИДС расписује јавни конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА

 

Задаци и обавезе

Директор поред осталог:

 • Одлучује о текућој пословној политици РНИДС-а,
 • Извршава одлуке Управног одбора,
 • Руководи Канцеларијом РНИДС-а,
 • Припрема Финансијски извештај и Финансијски план за Управни одбор и припрема предлоге других одлука за Управни одбор,
 • Стара се о одржавању солвентности и ликвидности РНИДС-а и предузима мере за њихово обезбеђење,
 • Представља и заступа РНИДС у правном промету, те има права и дужности финансијског налогодавца.

Од директора се захтева да све наведене послове обавља с пажњом доброг домаћина, односно доброг привредника, водећи рачуна о интересу организације и шире заједнице.

Захтеви:

 • Високо образовање са стечених минимално 240 ESPB бодова,
 • Пет година искуства на руководећим пословима, пожељно у области информационо-комуникационих технологија,
 • Пожељно искуство у припреми планова пословања и финансијских планова и њиховом успешном спровођењу,
 • Пожељно искуство у представљању и заступању ставова у јавности,
 • Знање енглеског језика на нивоу B2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе,
 • Знање рада на рачунару – познавање рада у MS Office или сличним корисничким пакетима.

Мандат

Директора именује Управни одбор Фондације РНИДС. Мандат директора траје четири године.

Подношење пријаве

Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву подносе:

 • Свој CV и мотивационо писмо,
 • Копију дипломе или уверења о стручној спреми,
 • Копију сертификата о знању енглеског језика у складу са захтевима из овог конкурса (за кандидате који не поседују сертификат и који уђу у ужи избор, биће организован тест знања енглеског језика).

Заинтересовани кандидати/кандидаткиње који/е испуњавају наведене услове могу да се пријаве преко Инфостудовог сајта најкасније до 3. јуна 2017. године.

Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани, тестирани у складу са захтевима радног места и дужни су да доставе попуњену изјаву о могућем сукобу интереса која је саставни део Статутa РНИДС-а.