You are here

Konkurs za direktora Fondacije

17. 05. 2017.

Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 18. aprila 2017. godine,

Fondacija RNIDS raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA

 

Zadaci i obaveze

Direktor pored ostalog:

 • Odlučuje o tekućoj poslovnoj politici RNIDS-a,
 • Izvršava odluke Upravnog odbora,
 • Rukovodi Kancelarijom RNIDS-a,
 • Priprema Finansijski izveštaj i Finansijski plan za Upravni odbor i priprema predloge drugih odluka za Upravni odbor,
 • Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti RNIDS-a i preduzima mere za njihovo obezbeđenje,
 • Predstavlja i zastupa RNIDS u pravnom prometu, te ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Od direktora se zahteva da sve navedene poslove obavlja s pažnjom dobrog domaćina, odnosno dobrog privrednika, vodeći računa o interesu organizacije i šire zajednice.

Zahtevi:

 • Visoko obrazovanje sa stečenih minimalno 240 ESPB bodova,
 • Pet godina iskustva na rukovodećim poslovima, poželjno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija,
 • Poželjno iskustvo u pripremi planova poslovanja i finansijskih planova i njihovom uspešnom sprovođenju,
 • Poželjno iskustvo u predstavljanju i zastupanju stavova u javnosti,
 • Znanje engleskog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike Saveta Evrope,
 • Znanje rada na računaru – poznavanje rada u MS Office ili sličnim korisničkim paketima.

Mandat

Direktora imenuje Upravni odbor Fondacije RNIDS. Mandat direktora traje četiri godine.

Podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, uz prijavu podnose:

 • Svoj CV i motivaciono pismo,
 • Kopiju diplome ili uverenja o stručnoj spremi,
 • Kopiju sertifikata o znanju engleskog jezika u skladu sa zahtevima iz ovog konkursa (za kandidate koji ne poseduju sertifikat i koji uđu u uži izbor, biće organizovan test znanja engleskog jezika).

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje koji/e ispunjavaju navedene uslove mogu da se prijave preko Infostudovog sajta najkasnije do 3. juna 2017. godine.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani, testirani u skladu sa zahtevima radnog mesta i dužni su da dostave popunjenu izjavu o mogućem sukobu interesa koja je sastavni deo Statuta RNIDS-a.