You are here

Позив за набавку консултантских услуга за израду петогодишње стратегије РНИДС-а

10. 06. 2021.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за:

Набавку консултантских услуга за израду петогодишње стратегије РНИДС-а

Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки РНИДС-a. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку набавке.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе konkurs[at]rnids.rs поруче конкурсну документацију, слањем попуњеног Захтева за достављање конкурсне документације.

Понуда се сматра благовременом ако је РНИДС-у поднета до 24. 06. 2021. године, до 15.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Наручилац неће разматрати, а понуђаче ће обавестити да су поднете неблаговремено.

Понуђачи подносе понуду електронском поштом, у PDF формату, са насловом (Subject): „Понуда за набавку консултантских услуга за израду петогодишње стратегије РНИДС-а“ на адресу konkurs[at]rnids.rs.

Понуде ће бити отворене првог наредног радног дана по истеку рока за подношење понуда. Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у документацији. Одлука о додели уговора о набавци биће донета по отварању пoнуда, а Наручилац ће обавестити понуђаче о резултатима конкурса.