You are here

Хрватски национални регистар у посети РНИДС-у

30. 12. 2013.

Крајем новембра су у РНИДС-у боравили представници CARNet-а, националног регистра из Хрватске, однедавно чланице ЕУ. С обзиром на то да хрватски регистар размишља о више сценарија свог даљег развоја, сматрали су да им српски национални регистар, на бази својих искустава, може дати корисне савете. Радним састанцима су присуствовали запослени из свих сектора Канцеларије РНИДС-а, а разговарано је о великом броју тема из области регистрације назива домена.

Дато им је више предлога у вези правилника о регистрацији, међу којима је и тај да решавање спорова у вези назива домена треба да буде уређено посебним документом, базираним на ICANN UDRP правилима, а не националним законима о арбитражи.

Размотрени су и прoцeси и прoцeдуре рeгистрaциje и управљања дoмeнимa. Разговарано је o трeнутнoj прaкси кoja сe примeњуje у РНИДС-у, кao и о будућим прoцeсимa кojи ћe бити имплeмeнтирaни крoз нoви сoфтвeр. Билo je рeчи и o сигурнoсним aспeктимa систeмa зa рeгистрaциjу, нaрoчитo o пoвeћaњу бeзбeднoсти интeрфejсa кoje овлашћени регистри стaвљajу нa рaспoлaгaњe рeсeлeримa и крajњим кoрисницимa.

Овом посетом сарадња није исцрпљена, а успешност састанака је довела до идеје да се овакви скупови прошире и на друге учеснике из региона, по угледу на регистре са подручја Скандинавије, или регистре са немачког говорног подручја, који имају развијене облике овакве сарадње независно од сарадње у оквиру CENTR-а и ICANN-а.