You are here

Јавни позив за набавку правних услуга

03. 10. 2018.

Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje

Јавни позив за набавку правних услуга састављања новог модела уговора који чланови УО закључују са Фондацијом.

Обим услуга би поред израде новог модела уговора укључивао и предлог измена повезаних докумената (Пословник о раду УО, Правилник о учешћу на скуповима и други акти који уређују рад УО и чланова УО).

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку предметних услуга.

Битни критеријуми за избор су следећи:

  • Релевантне референце понуђача у области радног права и компанијског права, посебно на изради уговора са лицима на функцијама у организацијама и на изради правних аката који уређују рад колективних органа
  • Квалификованост чланова тима
  • Рокови извршења
  • Накнада

Пoнудe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: , сa нaпoмeнoм „набавка правних услуга“, нajкaсниje дo 12. октобра 2018. у 16.00.