You are here

Јавни позив за набавку услуга израде СЛЕПТ анализе

04. 10. 2018.

Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje

Јавни позив за набавку услуга израде СЛЕПТ анализе за потребе РНИДС-а

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку предметних услуга.

СЛЕПТ анализа је потребна наручиоцу ради израде петогодишње стратегије у чију израду су, у оквиру својих надлежности, укљученe све организационе целине наручиоца, уз уважавање прокламованих циљева утврђених Статутом и другим општим актима наручиоца.

СЛЕПТ анализа треба да обухвати дефинисање друштвених (S – Social), правних (L – Legal), економских (E – Economic), политичких (P – Political) и технолошких (T – Technological) оквира у којима РНИДС послује. Њихова анализа треба да утврди утицај тих фактора на функционисање РНИДС-а, као и на остварење задатих циљева:

1.1.Друштвени фактори укључују демографски раст и профил, просечну старост и навике корисника, трендове у миграцијама и пословним ангажовањима, приходе, итд.;

1.2. Правни фактори се односе на предвиђање степена подршке државе раду РНИДС-а, општу законску регулативу са посебним акцентом на законима који се односе на централну делатност РНИДС-а, међународне споразуме и могуће притиске;

1.3. Економски фактори укључују предвиђања кретања инфлације, курса динара, стопе раста БДП и слично;

1.4. Политички фактори се односе на утицај политичких дешавања и промена (у надлежном министарству и Владиним стручним телима у чији домен спада РНИДС) на рад РНИДС-а;

1.5.Технолошки фактори обухватају новине на DNS тржишту, као што су IDN мејлови, DNSSEC, IPv6, појаву нових gTLD-ова, итд. до неких нових технологија које би драстичније могле да промене само DNS тржиште.

СЛЕПТ анализа треба да обухвати и упоредну анализу домаћег и регионалног тржишта, и треба да обезбеди податке о:

1.6. Потребама корисника за присуством на Интернету и разлозима присутности;

1.7. Разлозима за избор одређеног назива домена;

1.8. Преференцијама домаћих корисника између .rs, .срб и осталих домена на тржишту;

1.9. Начину на који долазе до информација на основу којих доносе одлуке о избору домена;

1.10. Навикама корисника при коришћењу сопствених назива домена (да ли имају постављен садржај и сл.);

1.11. Упоредну анализу коришћења генеричких и националних назива домена.

Битни критеријуми за избор су следећи:

  • Релевантне референце понуђача у изради сличних анализа
  • Квалификованост чланова тима
  • Рокови извршења
  • Накнада

Пoнудe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: konkurs@rnids.rs, сa нaпoмeнoм „понуда за СЛЕПТ анализу“, нajкaсниje дo 26. октобра 2018. у 16.00.