You are here

Javni poziv za nabavku usluga izrade SLEPT analize

04. 10. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje

Javni poziv za nabavku usluga izrade SLEPT analize za potrebe RNIDS-a

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku predmetnih usluga.

SLEPT analiza je potrebna naručiocu radi izrade petogodišnje strategije u čiju izradu su, u okviru svojih nadležnosti, uključene sve organizacione celine naručioca, uz uvažavanje proklamovanih ciljeva utvrđenih Statutom i drugim opštim aktima naručioca.

SLEPT analiza treba da obuhvati definisanje društvenih (S – Social), pravnih (L – Legal), ekonomskih (E – Economic), političkih (P – Political) i tehnoloških (T – Technological) okvira u kojima RNIDS posluje. Njihova analiza treba da utvrdi uticaj tih faktora na funkcionisanje RNIDS-a, kao i na ostvarenje zadatih ciljeva:

1.1.Društveni faktori uključuju demografski rast i profil, prosečnu starost i navike korisnika, trendove u migracijama i poslovnim angažovanjima, prihode, itd.;

1.2. Pravni faktori se odnose na predviđanje stepena podrške države radu RNIDS-a, opštu zakonsku regulativu sa posebnim akcentom na zakonima koji se odnose na centralnu delatnost RNIDS-a, međunarodne sporazume i moguće pritiske;

1.3. Ekonomski faktori uključuju predviđanja kretanja inflacije, kursa dinara, stope rasta BDP i slično;

1.4. Politički faktori se odnose na uticaj političkih dešavanja i promena (u nadležnom ministarstvu i Vladinim stručnim telima u čiji domen spada RNIDS) na rad RNIDS-a;

1.5.Tehnološki faktori obuhvataju novine na DNS tržištu, kao što su IDN mejlovi, DNSSEC, IPv6, pojavu novih gTLD-ova, itd. do nekih novih tehnologija koje bi drastičnije mogle da promene samo DNS tržište.

SLEPT analiza treba da obuhvati i uporednu analizu domaćeg i regionalnog tržišta, i treba da obezbedi podatke o:

1.6. Potrebama korisnika za prisustvom na Internetu i razlozima prisutnosti;

1.7. Razlozima za izbor određenog naziva domena;

1.8. Preferencijama domaćih korisnika između .rs, .срб i ostalih domena na tržištu;

1.9. Načinu na koji dolaze do informacija na osnovu kojih donose odluke o izboru domena;

1.10. Navikama korisnika pri korišćenju sopstvenih naziva domena (da li imaju postavljen sadržaj i sl.);

1.11. Uporednu analizu korišćenja generičkih i nacionalnih naziva domena.

Bitni kriterijumi za izbor su sledeći:

  • Relevantne reference ponuđača u izradi sličnih analiza
  • Kvalifikovanost članova tima
  • Rokovi izvršenja
  • Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs@rnids.rs, sa napomenom „ponuda za SLEPT analizu“, najkasnije do 26. oktobra 2018. u 16.00.