You are here

Јавни пoзив за именовање члана Статутарне комисије

09. 01. 2020.

Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србијe“ (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за:

Именовање члана Статутарне комисије

Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године.

Статутарну комисију чине угледни правници који поседују пет година радног искуства у области компанијског права или корпоративног управљања или права недобитних или невладиних организација.

Статутарна комисија РНИДС-а:

 • Даје аутентично тумачење Статута и других општих аката РНИДС-а;
 • Даје мишљење на нацрт Статута као и на предлоге измена и допуна;
 • Даје мишљење на нацрт општих аката РНИДС-а као и на њихове измене и допуне;
 • Даје мишљење о усклађености аката РНИДС-а са Статутом;
 • Стара се да права суоснивача буду одговарајуће регулисана Статутом, Етичким кодексом и другима актима РНИДС-а;
 • Даје препоруке Управном одбору у вези са питањима решавања организационих сукоба унутар РНИДС-а;
 • Даје препоруке по пријавама о евентуалном сукобу интереса;
 • Даје препоруке у случају сукоба надлежности органа РНИДС-а;
 • Доноси Пословник о свом раду;
 • Даје препоруке о обезбеђивању јавности рада РНИДС, укључујући и право суоснивача на информисање;
 • Даје препоруке о заштити приватности у складу са законима и најбољом праксом.

Кандидати за члана Статутарне комисије у пријави достављају:

 • Мотивационо писмо;
 • Биографију;
 • Писану Изјаву да ће поштовати Статут РНИДС-а, да ће на месту члана Статутарне комисије поступати објективно и непристрасно, а у складу са Статутом и другима важећим актима РНИДС-а;
 • Попуњену Изјаву о могућем постојању сукоба интереса, чији образац могу наћи у прилогу Статута РНИДС-а.

Акти који се односе на рад Статутарне комисије РНИДС-а могу се пронаћи на РНИДС-овом сајту:

Пријаве сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: , сa нaпoмeнoм „пријава на конкурс за именовање члана Статутарне комисије“, нajкaсниje дo 27. 1. 2020. до 16.00.