You are here

Javni poziv za imenovanje člana Statutarne komisije

09. 01. 2020.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje javni poziv za:

Imenovanje člana Statutarne komisije

Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine.

Statutarnu komisiju čine ugledni pravnici koji poseduju pet godina radnog iskustva u oblasti kompanijskog prava ili korporativnog upravljanja ili prava nedobitnih ili nevladinih organizacija.

Statutarna komisija RNIDS-a:

 • Daje autentično tumačenje Statuta i drugih opštih akata RNIDS-a;
 • Daje mišljenje na nacrt Statuta kao i na predloge izmena i dopuna;
 • Daje mišljenje na nacrt opštih akata RNIDS-a kao i na njihove izmene i dopune;
 • Daje mišljenje o usklađenosti akata RNIDS-a sa Statutom;
 • Stara se da prava suosnivača budu odgovarajuće regulisana Statutom, Etičkim kodeksom i drugima aktima RNIDS-a;
 • Daje preporuke Upravnom odboru u vezi sa pitanjima rešavanja organizacionih sukoba unutar RNIDS-a;
 • Daje preporuke po prijavama o eventualnom sukobu interesa;
 • Daje preporuke u slučaju sukoba nadležnosti organa RNIDS-a;
 • Donosi Poslovnik o svom radu;
 • Daje preporuke o obezbeđivanju javnosti rada RNIDS, uključujući i pravo suosnivača na informisanje;
 • Daje preporuke o zaštiti privatnosti u skladu sa zakonima i najboljom praksom.

Kandidati za člana Statutarne komisije u prijavi dostavljaju:

 • Motivaciono pismo;
 • Biografiju;
 • Pisanu Izjavu da će poštovati Statut RNIDS-a, da će na mestu člana Statutarne komisije postupati objektivno i nepristrasno, a u skladu sa Statutom i drugima važećim aktima RNIDS-a;
 • Popunjenu Izjavu o mogućem postojanju sukoba interesa, čiji obrazac mogu naći u prilogu Statuta RNIDS-a.

Akti koji se odnose na rad Statutarne komisije RNIDS-a mogu se pronaći na RNIDS-ovom sajtu:

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu: , sa napomenom „prijava na konkurs za imenovanje člana Statutarne komisije“, najkasnije do 27. 1. 2020. do 16.00.