You are here

Информације о обради података о личности

На основу члана 23. и 24. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности приликом регистрације националних интернет домена, Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”, као руковалац података, даје следеће информације о обради података о личности:

1) Идентитет лица одговорног за обраду података

Правно лице:
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”, уписана у Регистар фондација и задужбина код Агенције за привредне регистре

Адреса:
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, Србија

Матични број:
17680544

Законски заступник:
Владимир Манић, директор/управитељ

2) Сврха прикупљања и обраде података

Регистар националног интернет домена представља јединствену, електронску збирку података у којој се воде називи националних интернет домена и подаци у вези са њима. Саставни део ове збирке чине и подаци о регистрантима и контактима за регистроване називе домена, који могу бити физичка или правна лица.

Подаци о личности прикупљају се ради вођења евиденције о томе које је лице регистрант одређеног назива домена, који су контакти за тај домен, као и ради реализације права и обавеза које произлазе из уговорног односа у вези регистрације назива домена, који је уређен Општим условима о регистрацији назива националних интернет домена.

3) Начин коришћења података

Податке о називима домена РНИДС прикупља посредством овлашћеног регистра РНИДС-а (ОР). ОР је правно лице или предузетник са седиштем у Републици Србији, које је овластио РНИДС, да у његово име и за његов рачун, обавља послове регистрације назива домена, по налозима регистраната (у смислу Закона о заштити података о личности, ОР у овом односу има улогу „обрађивача података” у име РНИДС-а).

Подаци о називима домена се преносе између РНИДС-а и ОР-а у електронском облику, путем шифроване интернет везе, а потом чувају на инфраструктури која је заштићена од неовлашћеног приступа физичким, софтверским и организационим мерама (контрола приступа опреми на којој се чувају подаци, софтверски системи за контролу и бележење приступа, детекцију покушаја неовлашћеног приступа итд.).

Подаци о називима домена чувају се 10 година од последње измене података.

Подаци о регистрованим називима домена јавно су доступни. Подаци о регистранту, административном и техничком контакту које РНИДС чини јавно доступним су: назив (пословно име), адреса седишта и матични број правног лица или предузетника.

Наведеним подацима може да се приступи путем интернет сајтова РНИДС-а (rnids.rs/whois и domen.rs/whois) или преко WHOIS протокола (у складу са стандардом RFC 3912).

На захтев регистранта, упућен посредством ОР-а, РНИДС активира заштиту од јавног објављивања података о регистранту, административном и техничком контакту. У том случају не објављује се јавно ниједан податак о регистранту, административном и техничком контакту, било да се ради о физичком или правном лицу.

4) Лица која користе податке

Податке из Регистра националног интернет домена користе запослени на пословима регистрације назива домена у РНИДС-у, искључиво за потребе и у сразмери са послом који обављају. Све операције запослених у оквиру Система за регистрацију националних домена (RSreg 2.0) се бележе и надзиру.

РНИДС ће омогућити надлежним органима, другим лицима и службама приступ подацима из Регистра, које РНИДС прикупља у складу са Општим условима, укључујући и податке за које је активирана заштита од јавног објављивања, уколико у складу са важећим прописима Републике Србије имају право на приступ тим подацима. Исто тако, ове податке РНИДС може да достави на захтев упућен службеним путем од стране суда или тела за алтернативно решавање спорова у вези назива домена.

5) Правни основ за прикупљање и обраду података

Правни основ за прикупљање и обраду података о личности представља пристанак лица, који се даје приликом заснивања уговорног односа у вези са регистрацијом назива националног домена.

6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива

Лице које је регистрант домена има право да опозове претходно дати пристанак за обраду података о личности које обрађује РНИДС. Правна последица опозива је престанак уговорног односа између РНИДС-а и регистранта, због немогућности одржања уговора на снази, што за собом повлачи престанак регистрације свих националних домена за које је лице наведено као регистрант.

7) Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде

У случају недозвољене обраде података, лицу припадају сва права из Закона о заштити података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

8) Више информација о управљању доменима и контакт за питања у вези са обрадом података о личности

Више информација о управљању доменима можете наћи на страници Управљање називима домена.

Контакт особа за питања у вези са обрадом података о личности је:

Дејан Ђукић
руководилац Сектора за опште и правне послове РНИДС-а
е-пошта: dejan.djukic@rnids.rs
телефон: +381 (0)11 7281281
радно време: 09.00-17.00 (CET/CEST), радним данима