You are here

Informacije o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom registracije nacionalnih internet domena, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije”, kao rukovalac podataka, daje sledeće informacije o obradi podataka o ličnosti:

1) Identitet lica odgovornog za obradu podataka

Pravno lice:
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije”, upisana u Registar fondacija i zadužbina kod Agencije za privredne registre

Adresa:
Žorža Klemansoa 18a/I, 11108 Beograd, Srbija

Matični broj:
17680544

Zakonski zastupnik:
Vladimir Manić, direktor/upravitelj

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Registar nacionalnog internet domena predstavlja jedinstvenu, elektronsku zbirku podataka u kojoj se vode nazivi nacionalnih internet domena i podaci u vezi sa njima. Sastavni deo ove zbirke čine i podaci o registrantima i kontaktima za registrovane nazive domena, koji mogu biti fizička ili pravna lica.

Podaci o ličnosti prikupljaju se radi vođenja evidencije o tome koje je lice registrant određenog naziva domena, koji su kontakti za taj domen, kao i radi realizacije prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa u vezi registracije naziva domena, koji je uređen Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena.

3) Način korišćenja podataka

Podatke o nazivima domena RNIDS prikuplja posredstvom ovlašćenog registra RNIDS-a (OR). OR je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, koje je ovlastio RNIDS, da u njegovo ime i za njegov račun, obavlja poslove registracije naziva domena, po nalozima registranata (u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, OR u ovom odnosu ima ulogu „obrađivača podataka” u ime RNIDS-a).

Podaci o nazivima domena se prenose između RNIDS-a i OR-a u elektronskom obliku, putem šifrovane internet veze, a potom čuvaju na infrastrukturi koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa fizičkim, softverskim i organizacionim merama (kontrola pristupa opremi na kojoj se čuvaju podaci, softverski sistemi za kontrolu i beleženje pristupa, detekciju pokušaja neovlašćenog pristupa itd.).

Podaci o nazivima domena čuvaju se 10 godina od poslednje izmene podataka.

Podaci o registrovanim nazivima domena javno su dostupni. Podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu koje RNIDS čini javno dostupnim su: naziv (poslovno ime), adresa sedišta i matični broj pravnog lica ili preduzetnika.

Navedenim podacima može da se pristupi putem internet sajtova RNIDS-a (rnids.rs/whois i domen.rs/whois) ili preko WHOIS protokola (u skladu sa standardom RFC 3912).

Na zahtev registranta, upućen posredstvom OR-a, RNIDS aktivira zaštitu od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu. U tom slučaju ne objavljuje se javno nijedan podatak o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu, bilo da se radi o fizičkom ili pravnom licu.

4) Lica koja koriste podatke

Podatke iz Registra nacionalnog internet domena koriste zaposleni na poslovima registracije naziva domena u RNIDS-u, isključivo za potrebe i u srazmeri sa poslom koji obavljaju. Sve operacije zaposlenih u okviru Sistema za registraciju nacionalnih domena (RSreg 2.0) se beleže i nadziru.

RNIDS će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup podacima iz Registra, koje RNIDS prikuplja u skladu sa Opštim uslovima, uključujući i podatke za koje je aktivirana zaštita od javnog objavljivanja, ukoliko u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim podacima. Isto tako, ove podatke RNIDS može da dostavi na zahtev upućen službenim putem od strane suda ili tela za alternativno rešavanje sporova u vezi naziva domena.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji se daje prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u vezi sa registracijom naziva nacionalnog domena.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Lice koje je registrant domena ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu podataka o ličnosti koje obrađuje RNIDS. Pravna posledica opoziva je prestanak ugovornog odnosa između RNIDS-a i registranta, zbog nemogućnosti održanja ugovora na snazi, što za sobom povlači prestanak registracije svih nacionalnih domena za koje je lice navedeno kao registrant.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

8) Više informacija o upravljanju domenima i kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Više informacija o upravljanju domenima možete naći na stranici Upravljanje nazivima domena.

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti je:

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a
e-pošta: dejan.djukic@rnids.rs
telefon: +381 (0)11 7281281
radno vreme: 09.00-17.00 (CET/CEST), radnim danima