You are here

Екстерна ревизија

Ревизију финансијских извештаја РНИДС-а обавља независна и овлашћена кућа за обављање ревизије, која има дозволу за рад издату од стране надлежних органа Републике Србије. Ревизија финансијских извештаја врши се на начин утврђен законом којим се уређује ревизија финансијских извештаја и међународним стандардима ревизије.

Обавеза ревизије финансијских извештаја од стране независног ревизора је утврђена Статутом. Избор ревизорске куће врши Управни одбор РНИДС-а на основу претходно обављеног поступка прибављања понуда које испуњавају критеријуме из претходног става. При избору ревизорске куће Управни одбор, између осталог, разматра и следеће критеријуме: рокове извршења, додатне консултантске услуге, накнаду, квалификованост чланова тима и сл.

За потребе међународне сарадње са сродним организацијама и међународним асоцијацијама, Управни одбор може захтевати да се финансијски извештаји или извештај о обављеној ревизији предају и на енглеском језику. Финансијски извештаји се објављују и на интернет презентацији РНИДС-а.

Екстерни ревизор РНИДС-а

На основу одлуке Управног одбора РНИДС-а од 24. октобра 2019. послове ревизије финансијских извештаја РНИДС-а за 2019, 2020. и 2021. обавља независни ревизор "Станишић аудит", Београд, www.stanisicaudit.rs.