You are here

Политика извештавања

РНИДС је обавезан да у свом раду поштује одредбе закона који регулише заштиту података о личности ради заштите приватности корисника, као и пословну тајну када је уговорно или законски утврђена.

На основу важећих аката РНИДС-а и усвојене праксе, следећи документи су јавно доступни на интернет сајту РНИДС-а:

А. Годишњи извештаји

 • Годишњи извештај РНИДС-а (публикација)
 • Годишњи извештај о раду Управног одбора
 • Годишњи извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а
 • Годишњи извештај независног ревизора
 • Годишњи финансијски извештаји РНИДС-а

Б. Остали извештаји

 • Мандатни извештај о раду Управног одбора
 • Квартални извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а
 • Извештаји радних група

В. Документи које су усвојили органи РНИДС-а

 • Документи Конференције суоснивача
 • Документи Управног одбора
 • Документи директора
 • Документи Статутарне комисије
 • Документи радних група
 • Финансијски документи
 • Споразуми о сарадњи

Поред овога, РНИДС има статутарну обавезу да прикупља и јавно објављује податке о развоју националног дела Интернета, у оквирима својих делатности и у складу са циљевима РНИДС-а.