You are here

Politika izveštavanja

RNIDS je obavezan da u svom radu poštuje odredbe zakona koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti radi zaštite privatnosti korisnika, kao i poslovnu tajnu kada je ugovorno ili zakonski utvrđena.

Na osnovu važećih akata RNIDS-a i usvojene prakse, sledeći dokumenti su javno dostupni na internet sajtu RNIDS-a:

A. Godišnji izveštaji

 • Godišnji izveštaj RNIDS-a (publikacija)
 • Godišnji izveštaj o radu Upravnog odbora
 • Godišnji izveštaj direktora o radu Kancelarije RNIDS-a
 • Godišnji izveštaj nezavisnog revizora
 • Godišnji finansijski izveštaji RNIDS-a

B. Ostali izveštaji

 • Mandatni izveštaj o radu Upravnog odbora
 • Kvartalni izveštaj direktora o radu Kancelarije RNIDS-a
 • Izveštaji radnih grupa

V. Dokumenti koje su usvojili organi RNIDS-a

 • Dokumenti Konferencije suosnivača
 • Dokumenti Upravnog odbora
 • Dokumenti direktora
 • Dokumenti Statutarne komisije
 • Dokumenti radnih grupa
 • Finansijski dokumenti
 • Sporazumi o saradnji

Pored ovoga, RNIDS ima statutarnu obavezu da prikuplja i javno objavljuje podatke o razvoju nacionalnog dela Interneta, u okvirima svojih delatnosti i u skladu sa ciljevima RNIDS-a.