You are here

Конференција суоснивача

Конференција суоснивача РНИДС-а је орган РНИДС-а који чине овлашћени представници свих суоснивача. Суоснивачи учествују у раду РНИДС-а, врше контролу, надзор и остварују друга своја права у складу са Статутом РНИДС-а кроз Конференцију суоснивача.

Заседање Конференције суоснивача заказује и води председник Конференције суоснивача.

Заседања Конференције суоснивача могу бити редовна, ванредна или изборна. Конференција суоснивача доноси Пословник о раду Конференције суоснивача којим се ближе уређује њен рад.

Редовно заседање Конференције суоснивача одржава се два пута годишње, прво до краја другог квартала, а друго до краја последњег квартала године.

Ванредно заседање Конференције суоснивача може да се сазове на захтев Управног одбора или на захтев овлашћених представника суоснивача, који подржи више од 25% од укупног броја овлашћених представника суоснивача, уз обавезно достављање предлога дневног реда.

Изборно заседање Конференције суоснивача одржава се ради избора чланова Управног одбора и/или председника и/или заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а.

Гласовима већине присутних, Конференција суоснивача:

 1. усваја годишњи и мандатни Извештај о раду Управног одбора
 2. одлучује о чланству РНИДС-а са домаћим и међународним организацијама
 3. доноси опште акте који регулишу регистрацију националних домена, као и спорове у вези са националним доменима
 4. по потреби одлучује о формирању радних група или тела о питањима из своје надлежности
 5. доноси акт о накнадама за рад органа и тела које именује Конференција суоснивача
 6. одлучује о располагању средствима и имовином вредности веће од 30% годишњих прихода РНИДС-а
 7. усваја извештај независног ревизора
 8. доноси Етички кодекс
 9. доноси акт о политици и поступку спречавања сукоба интереса
 10. доноси Политику извештавања на предлог Управног одбора, којом се гарантује право Конференције суоснивача на приступ информацијама од значаја за рад РНИДС-а
 11. одлучује и доноси друге акте у складу са важећим прописима и Статутом

Гласовима више од 2/3 присутних, Конференција суоснивача:

 1. усваја, мења и врши допуну одредби Статута РНИДС-а
 2. одлучује о престанку статуса суоснивача РНИДС-а
 3. одлучује о избору и опозиву председника и заменика председника Конференције суоснивача
 4. одлучује о опозиву чланова Управног одбора тајним гласањем

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.