You are here

Konferencija suosnivača

Konferencija suosnivača RNIDS-a je organ RNIDS-a koji čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača. Suosnivači učestvuju u radu RNIDS-a, vrše kontrolu, nadzor i ostvaruju druga svoja prava u skladu sa Statutom RNIDS-a kroz Konferenciju suosnivača.

Zasedanje Konferencije suosnivača zakazuje i vodi predsednik Konferencije suosnivača.

Zasedanja Konferencije suosnivača mogu biti redovna, vanredna ili izborna. Konferencija suosnivača donosi Poslovnik o radu Konferencije suosnivača kojim se bliže uređuje njen rad.

Redovno zasedanje Konferencije suosnivača održava se dva puta godišnje, prvo do kraja drugog kvartala, a drugo do kraja poslednjeg kvartala godine.

Vanredno zasedanje Konferencije suosnivača može da se sazove na zahtev Upravnog odbora ili na zahtev ovlašćenih predstavnika suosnivača, koji podrži više od 25% od ukupnog broja ovlašćenih predstavnika suosnivača, uz obavezno dostavljanje predloga dnevnog reda.

Izborno zasedanje Konferencije suosnivača održava se radi izbora članova Upravnog odbora i/ili predsednika i/ili zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a.

Glasovima većine prisutnih, Konferencija suosnivača:

 1. usvaja godišnji i mandatni Izveštaj o radu Upravnog odbora
 2. odlučuje o članstvu RNIDS-a sa domaćim i međunarodnim organizacijama
 3. donosi opšte akte koji regulišu registraciju nacionalnih domena, kao i sporove u vezi sa nacionalnim domenima
 4. po potrebi odlučuje o formiranju radnih grupa ili tela o pitanjima iz svoje nadležnosti
 5. donosi akt o naknadama za rad organa i tela koje imenuje Konferencija suosnivača
 6. odlučuje o raspolaganju sredstvima i imovinom vrednosti veće od 30% godišnjih prihoda RNIDS-a
 7. usvaja izveštaj nezavisnog revizora
 8. donosi Etički kodeks
 9. donosi akt o politici i postupku sprečavanja sukoba interesa
 10. donosi Politiku izveštavanja na predlog Upravnog odbora, kojom se garantuje pravo Konferencije suosnivača na pristup informacijama od značaja za rad RNIDS-a
 11. odlučuje i donosi druge akte u skladu sa važećim propisima i Statutom

Glasovima više od 2/3 prisutnih, Konferencija suosnivača:

 1. usvaja, menja i vrši dopunu odredbi Statuta RNIDS-a
 2. odlučuje o prestanku statusa suosnivača RNIDS-a
 3. odlučuje o izboru i opozivu predsednika i zamenika predsednika Konferencije suosnivača
 4. odlučuje o opozivu članova Upravnog odbora tajnim glasanjem

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.