You are here

Политика квалитета

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ Политиком квалитета исказује своју опредељеност да у обављању наше основне делатности поштујемо све важеће законске прописе, начела међународне и домаће праксе, као и захтеве SRPS ISO 9001:2015 стандарда.

Одржавање квалитета и непрекидан рад на његовом даљем побољшавању је приоритет руководства и свих запослених. Таквим приступом обезбеђујемо испуњење очекивања корисника наших сервиса, као и придобијање нових, чиме испуњавамо захтеве свих наших заинтересованих страна.

У том смислу, као приоритети у основним активностима Фондације, постављају се:

  • Техничко и административно управљање регистром домена којима РНИДС управља, као и успостављање политика и правила за њихову регистрацију;
  • Одржавање главног DNS сервера за националне домене највишег нивоа;
  • Доношење и унапређење правила за решавање спорова насталих поводом регистрације назива интернет домена;
  • Безбедност и здравље на раду свих запослених;
  • Друге активности у складу са важећим законским прописима и интерним актима.

Приврженост и опредељеност руководства Политици квалитета се исказује кроз стварање погодног амбијента за примену смерница система, као и активно ангажовање на задацима којима се унапређују елементи система менаџмента квалитета.