You are here

Upravni odbor

Upravni odbor RNIDS-a je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni odbor ima sedam članova, od kojih je jedan predsednik a jedan zamenik predsednika. Članove Upravnog odbora bira Konferencija suosnivača RNIDS-a.

Kandidat za člana Upravnog odbora može biti svako punoletno lice sa državljanstvom Republike Srbije, koje ispunjava uslove iz Statuta RNIDS-a i koje poseduje spremnost da doprinese realizaciji ciljeva RNIDS-a. Mandat Upravnog odbora traje tri godine, a članovi Upravnog odbora mogu da budu izabrani maksimalno dva puta zaredom.

Za člana Upravnog odbora može da bude izabrano lice koje ima 10 godina relevantnog radnog iskustva, odnosno fakultetsku diplomu i najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva, kao i da poseduje visoke moralne i etičke standarde. Član Upravnog odbora tokom trajanja mandata ne može da bude ovlašćeni predstavnik u Konferenciji suosnivača.

Predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora, na prvoj sednici nakon sprovedenih izbora za Upravni odbor. Upravni odbor punovažno odlučuje u prisustvu više od polovine ukupnog broja članova, većinom glasova.

Delokrug rada Upravnog odbora:

 1. upravlja radom RNIDS-a i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva RNIDS-a
 2. odlučuje o prijemu u RNIDS drugih lica u svojstvu suosnivača
 3. donosi opšte akte koji nisu u nadležnosti Konferencije suosnivača
 4. donosi Strategiju, Plan i Program rada RNIDS-a po sprovedenim konsultacijama sa Konferencijom suosnivača čije je mišljenje u svakoj fazi izrade ovih akata od posebnog značaja
 5. usvaja Finansijski plan i Završni račun
 6. vrši izbor revizorske kuće
 7. daje saglasnost za nabavke čija procenjena vrednost prelazi iznos utvrđen posebnim aktima RNIDS-a
 8. određuje datum sa kojim se utvrđuje Lista suosnivača sa pravom učešća na sednici Konferencije suosnivača
 9. daje predloge i predloge izmene opštih akata koji su u nadležnosti Konferencije suosnivača
 10. postavlja, nadzire i razrešava direktora, usvaja opis poslova i uslove koje direktor mora da ispunjava
 11. postavlja druge zakonske zastupnike RNIDS-a
 12. postavlja internog revizora i usvaja njegove izveštaje
 13. stara se o javnosti rada
 14. odlučuje o visini naknada za poslove u vezi registracije nacionalnih domena koje obavlja RNIDS
 15. predlaže Konferenciji suosnivača članstvo i prestanak članstva RNIDS-a u domaćim i međunarodnim organizacijama
 16. stara se o izvršenju akata Konferencije suosnivača
 17. predlaže Politiku izveštavanja Konferenciji suosnivača
 18. upravlja rizicima
 19. donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa zakonima i aktima RNIDS-a
 20. odlučuje o učešću predstavnika RNIDS-a na domaćim i međunarodnim skupovima