You are here

Organizacioni okvir

Organizacioni okvir RNIDS-a predstavlja akcioni plan za realizaciju Strategije RNIDS-a i postavljen je kroz hijerarhiju ciljeva, koji se realizuju operativnim projektima i procesima. Organizacioni okvir daje strukturu za usaglašeno finansijsko planiranje, praćenje projekata, izveštavanje i praćenje indikatora rezultata rada.

Organizacioni okvir ima četiri nivoa, na najvišem nivou su ciljevi definisani kao „Organizacioni ciljevi“, a ciljevi drugog nivoa su definisani kao „Operativni ciljevi“, i u funkciji tih ciljeva su sve aktivnosti. Na trećem nivou se nalaze portfoliji (grupe) projekata, a ispod ovog nivoa se, u okviru svake grupe, nalaze konkretni projekti.

ORGANIZACIONI I OPERATIVNI CILJEVI (prva dva nivoa):

Razvoj Registra i tržišta domena

 • Razvoj sistema za registraciju i dostupnost domena
 • Razvoj i primena pravila za registraciju domena
 • Razvoj tržišta
 • Regionalna i međunarodna saradnja

Poslovna izvrsnost

 • Efektivno i efikasno poslovanje
 • Stabilnost poslovanja i upravljanje rizicima
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Planiranje

Organizacioni razvoj Fondacije

 • Obezbeđivanje javnosti rada i visokog nivoa odgovornosti
 • Organizaciona stabilnost i organizaciona unapređenja
 • Povećanje broja suosnivača i njihovog učešća u radu Fondacije

Podrška razvoju Interneta u Srbiji

 • Podrška državnim institucijama u donošenju i sprovođenju IKT politika
 • Edukacija stručne i šire javnosti u oblasti Interneta
 • Podrška srpskoj internet zajednici
 • Regionalna i međunarodna saradnja