You are here

Naknade za registraciju

Naknade za registraciju naziva .RS i .СРБ domena za krajnje korisnike samostalno određuju ovlašćeni registri!

Naknade navedene u zvaničnom Tarifniku naknada RNIDS-a nisu naknade za krajnje korisnike tj. registrante naziva .RS i .СРБ domena, već naknade koje RNIDS naplaćuje ovlašćenim registrima za obavljanje poslova registracije .RS i .СРБ domena. To su, praktično gledano, veleprodajne cene, a naknade koje korisnik plaća prilikom registracije su maloprodajne, što je uobičajeno u svakom poslu. RNIDS prema svim ovlašćenim registrima ima iste uslove poslovanja.

Najjeftiniji nazivi .IN.RS i ОД.СРБ domena, namenjeni za lične potrebe pojedinaca, mogu da se registruju po nižoj ceni od cena generičkih domena (.COM, .ORG, .NET…).

Naknade za registraciju .СРБ domena su posebno povoljne, jer RNIDS ima obavezu da pomogne zastupljenost ćirilice, kao zvaničnog nacionalnog pisma, na Internetu.

Naknade za registraciju .RS domena su bazirane na troškovnim principima i u skladu su sa cenama nacionalnih domena u okolnim zemljama, a ispod su evropskog proseka cena za domene kojima upravljaju registri koji imaju do 500.000 domena, u koje spada i RNIDS. Naknade nisu  povećavane godinama, bez obzira na inflaciju, tako da su iz godine u godinu .RS domeni realno sve jeftiniji.