suosnivaci-konf.jpg
Najviši organ RNIDS-a je Konferencija suosnivača, čine je ovlašćeni predstavnici svih suosnivača, a ima nadležnost da bira Upravni odbor RNIDS-a, donosi i menja Statut i druge akte RNIDS-a, kao i opšte akte o registraciji nacionalnih domena...
suosnivac-prijava.jpg
RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava i zato pozivamo sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a...
UO_RNIDS_2016.jpg
Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima, ima sedam članova, koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a...

RNIDS upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena Republike Srbije, u skladu sa odlukama ICANN-a od 11. septembra 2007. (za .RS domen) i 21. aprila 2011. (za .СРБ domen). RNIDS može da upravlja i drugim internet domenima koji mu budu delegirani.

Organi RNIDS-a su:

Suosnivač RNIDS-a može da postane svako domaće pravno lice i preduzetnik.

Osnovni cilj RNIDS-a je da organizuje upravljanje Centralnim registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.

Dodatni ciljevi RNIDS-a po Statutu su:

 1. Povećanje broja suosnivača RNIDS-a i uključivanje najšire društvene zajednice u njegov rad
 2. Promovisanje Interneta kao globalne komunikacione mreže dostupne svima
 3. Povećanje internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu, kao i jezicima i pismima nacionalnih manjina
 4. Aktivno delovanje na povećanju informacione bezbednosti u Srbiji

Po Statutu, RNIDS obavlja sledeće osnovne delatnosti:

 1. Tehničko i administrativno upravljanje Centralnim registrom nacionalnih domena najvišeg nivoa, dodeljenih Srbiji od strane ICANN-a
 2. Održavanje glavnog DNS servera za nacionalne domene
 3. Upravljanje javno dostupnim WhoIs serverom za područje nacionalnih domena
 4. Uspostavljanje principa i procedura za registraciju naziva nacionalnih domena i rad ovlašćenih registara
 5. Prikupljanje i javno objavljivanje podataka o razvoju nacionalnog dela Interneta, u okvirima svojih delatnosti i u skladu sa ciljevima RNIDS-a
 6. Razvijanje i promocija pravila u radu sa ovlašćenim registrima u skladu sa najboljom praksom, koristeći iskustva drugih nacionalnih registara
 7. Donošenje i unapređenje pravila i pružanje pomoći pri rešavanju sporova nastalih povodom registracije naziva domena
 8. Saradnja sa sličnim regionalnim i međunarodnim organizacijama
 9. Promocija nacionalnih domena .RS i .СРБ

RNIDS takođe obavlja i sledeće dodatne delatnosti:

 1. Organizovanje stručnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova
 2. Podrška ovlašćenim registrima u okviru nacionalnih domena
 3. Saradnja sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama u skladu sa dodatnim ciljevima i delatnošću RNIDS-a
 4. Upravljanje CERT-om za područje nacionalnih internet domena Srbije
 5. Druge aktivnosti u skladu sa Statutom i ciljevima RNIDS-a