You are here

Upravljanje Internetom

Upravljanje Internetom predstavlja razvoj i primenu zajedničkih principa, normi, pravila, postupaka pri donošenju odluka i programa koji oblikuju evoluciju i korišćenje Interneta, od strane vlada, privatnog sektora i civilnog društva, u njihovim specifičnim ulogama. Ovo je definicija koju je dao Svetski samit o informacionom društvu (World Summit on the Information Society - www.itu.int/wsis).

Globalno gledano, glavni akteri upravljanja Internetom su:

 • Države (vlade) - pitanja javne politike u vezi s Internetom
 • Privatni sektor (kompanije) - razvoj Interneta u tehničkoj i ekonomskoj oblasti
 • Civilno društvo (NVO) - zastupanje interesa svih pripadnika internet zajednice
 • Međuvladine organizacije - koordinacija pitanja državne politike u vezi s Internetom
 • Internet organizacije - upravljanje i razvoj tehničkih standarda i politika u vezi s Internetom
 • Akademske organizacije - naučno-istraživački aspekt tehničkog i administrativnog upravljanja Internetom

Internet je prvobitno nastao kao mreža ARPANET, koja je služila za razmenu informacija između vladinih agencija SAD. Krajem sedamdesetih  godina prošlog veka upotreba Interneta se proširila i na akademske institucije u SAD.

Stvaranjem ICANN-a 1998. počeo je proces povlačenja američke Vlade iz direktnog upravljanja Internetom, ali je njen uticaj i dalje dominantan.

Upravljanje Internetom je multidisciplinarna, složena oblast, koja uključuje mnoštvo aspekata:

 • Infrastruktura i standardi (telekomunikaciona infrastruktura, TCP/IP, DNS, veb standardi, bezbednost...)
 • Pravo (sudska nadležnost, arbitraža, autorska prava, robne marke, patenti, sajber kriminal...)
 • Ekonomija (elektronska trgovina, zaštita potrošača, poreska politika, digitalni potpisi, elektronska plaćanja...)
 • Razvoj (opšti pristup Internetu, digitalni jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja...)
 • Društvo i kultura (ljudska prava, politike sadržaja, privatnost, zaštita podataka, multijezičnost, multikulturalnost, mogućnost korišćenja različitih pisama, prava osoba sa invaliditetom, obrazovanje, bezbednost dece...)