You are here

Politika privatnosti

Lični podaci koje RNIDS obrađuje i svrha obrade

RNIDS prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu realizacije ugovornog odnosa sa registrantima, koji je uređen Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena, održavanja distributivnih listi, nad kojima ima kontrolu, organizaciju skupova, kao i poboljšanja korisničkog iskustva pri korišćenju RNIDS-ovih veb sajtova.

Poslove registracije naziva domena, RNIDS vrši posredstvom ovlašćenih registara koji su prema ugovoru zaključenim sa RNIDS-om, u pogledu zaštite podataka o ličnosti, u obavezi da poštuju važeće akte RNIDS-a i važeće propise.

Kada su u pitanju poslovi registracije naziva domena, RNIDS prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke registranta, administrativnog i tehničkog kontakta:

  • ime i prezime,                                                 
  • adresa prebivališta,
  • adresa e-pošte (e-mail),
  • broj telefona.

U preostalim slučajevima, RNIDS prikuplja i obrađuje:

  • ime i prezime,                                                 
  • adresa e-pošte (e-mail),
  • drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti.

Podatke o administrativnom i tehničkom kontaktu RNIDS-u, preko izabranog ovlašćenog registra, dostavlja registrant. Ukoliko su fizička lica u pitanju, registrant je obavezan da pribavi njihovu prethodnu eksplicitnu saglasnost za prikupljanje i obradu u ovu svrhu. RNIDS može, u roku koji sam odredi, da zahteva od registranta dokaz o saglasnosti ovih lica za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Ukoliko registrant ne postupi po takvom zahtevu, RNIDS će iz svoje baze, bez odlaganja, obrisati sve lične podatke ovih lica i kao administrativni i tehnički kontakt staviti podatke registranta.

Lični podaci prikupljeni u okviru obavljanja poslova registracije naziva internet domena čuvaju se 10 godina od dana isteka njegove registracije. Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka. Takvi podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe, a posebno za oglašavanje, savetovanje potrošača ili istraživanje tržišta.

RNIDS ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko RNIDS utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

Obrada i čuvanje podataka prikupljenih u svrhu organizovanja događaja

Podaci se čuvaju u okviru baze podataka kojom upravlja RNIDS. Posetilac skupa samostalno unosi podatke prilikom prijave na skup. Predmetni podaci se čuvaju 60 dana od dana održavanja skupa, nakon čega će biti obrisani, osim ukoliko se posetilac ne prijavi na RNIDS-ovu listu za informisanje u okviru koje se podaci čuvaju dok postoji potreba, ili posetilac sam ne zatraži uklanjanje sa liste. U roku od 60 dana, RNIDS ima pravo da kontaktira posetioca radi popunjavanja ankete u vezi sa održanim skupom.

Skupovi se, po pravilu, snimaju i fotografišu, a materijali se koriste za promotivne aktivnosti RNIDS-a. Pojedini skupovi se prenose uživo, a informacija o tome se postavlja na RNIDS-ov veb sajt i/ili društvene mreže.

PRAVA SUBJEKTA OBRADE PODATAKA

Svaki subjekt obrade podataka, u skladu sa važećim propisima, poseduje najmanje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade   

RNIDS je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prenosivost ličnih podataka   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva od RNIDS-a da mu omogući prenos podataka kod drugog rukovaoca, u elektronskom i jednostavno prenosivom formatu.

Pravo na prigovor   

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA

Kao pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka, RNIDS je odredio ugovorni odnos i/ili saglasnost subjekta obrade podataka.

TREĆE STRANE

Ukoliko nastane potreba da RNIDS treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, RNIDS će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti RNIDS-a. U slučaju da postoji zakonska obaveza, RNIDS će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove. 

POVREDA BEZBEDNOSTI PODATAKA

RNIDS ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima RNIDS-a, pristup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, RNIDS ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

"KOLAČIĆI" (COOKIES) I VIDŽETI ZA DRUŠTVENE MREŽE

Veb stranice RNIDS-a koriste tzv. „kolačiće“ da vas razlikuju od drugih korisnika na našim veb sajtovima. Sajtovi RNIDS-a mogu da sadrže aplikacije za deljenje preko društvenih mreža, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ dodaci.

IZMENA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

RNIDS zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. RNIDS će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi rnids.rs / рнидс.срб.

KONTAKT

Da biste izmenili svoje podatke, ispravili ih ili izbrisali, ili ako imate neka druga pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: privacy@rnids.rs