You are here

Šta je internet domen

Internet domen (Internet domain) je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na Internetu, prema pravilima DNS sistema. Ovi podaci mogu da budu adrese računara, resursa ili servisa na domenu (www, mail, ftp…), nazivi i adrese DNS servera, sigurnosni podaci za DNSSEC i dr. Globalnu vidljivost internet domena omogućava DNS servis.

Naziv internet domena (Internet domain name) je tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe, čime stvara administrativno-tehničku mogućnost za vidljivost internet domena pod tim nazivom. Prilikom registracije, naziv se upisuje u Centralni registar, kojim upravlja Registar internet domena. Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka o registraciji, uključujući podatke o DNS serverima, u DNS tabelu Centralnog registra i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima. Naziv internet domena tradicionalno se zapisivao slovima engleskog alfabeta (ASCII kod), ali je razvojem IDN standarda uvedena mogućnost da nazivi domena budu i na drugim svetskim jezicima i pismima. Naziv internet domena sastoji se iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih internet standardima. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog (ili nekog drugog) alfabeta (a-z) i crticu (-), a dužina segmenta ne sme biti kraća od dva, niti duža od 63 znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Jednostavnije rečeno, internet domen je sistem u kome se internet adrese vezuju za određene lokacije na Internetu, servere, sajtove, e-poruke itd. Naziv internet domena je vaša sopstvena internet adresa koju ste registrovali u okviru nekog internet domena, nacionalnog ili međunarodnog (npr. internet adresa rnids.rs, u okviru .RS domena). On je sastavni deo veb adrese i adrese e-pošte i na taj način određuje vaš identitet na Internetu. U običnom govoru se najčešće koristi pojam "internet domen" i kada se misli na "naziv internet domena".

VIŠE INFORMACIJA:

Najčešća pitanja i odgovori o internet domenima