You are here

Sponzorstva i donacije

Društveno odgovorno poslovanje RNIDS-a se ogleda i u pokroviteljstvu stručnih skupova i projekata, kao i u finansijskoj podršci određenih organizacija, institucija i dr, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Sponzorstva

Uslovi prijavljivanja

Za sponzorstvo mogu da apliciraju pravna lica ili preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji, osnovana najmanje dve godine pre podnošenja prijave, koja su uspešno realizovala bar jednu sličnu relevantnu aktivnost u poslednje dve godine, namenjenu promovisanju interneta, u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Način prijave

  1. Podnošenje prijave za sponzorstvo podrazumeva dostavljanje kompletne dokumentacije elektronskim putem na adresu sponzorstva@rnids.rs;
  2. Odgovarajući formular za prijavu može se preuzeti sa ove strane;
  3. RNIDS zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije koju je prijavljeni obavezan da dostavi u traženom roku.

Donacije

Uslovi prijavljivanja

Za donaciju mogu da apliciraju subjekti koji su definisani u Prilogu 2 Pravilnika o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Način prijave

  1. Podnošenje molbe za donaciju podrazumeva dostavljanje kompletne dokumentacije elektronskim putem na adresu donacije@rnids.rs;
  2. Odgovarajući formular za molbu može se preuzeti sa ove strane;
  3. RNIDS zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije koju je podnosilac obavezan da dostavi u traženom roku.

Realizacija sponzorstava i donacija

Odlučivanje o dodeli sredstava u nadležnosti je Upravnog odbora RNIDS-a i direktora.

Odobreno sponzorstvo ili donacija i uplata sredstava realizuju se u skladu ugovorom sa korisnikom sponzorstva, odnosno donacije, važećim propisima, kao i opštim aktima i procedurama RNIDS-a.

Svi korisnici sponzorstva obavezni su da dostave pisani izveštaj o realizaciji projekta. Formular izveštaja može se preuzeti sa ove strane.

Ostalo

RNIDS zadržava pravo dodele sponzorstva ili donacije u iznosu nižem od zatraženog.

Neće se razmatrati prijave:

  1. Fizičkih lica;
  2. Koje nisu u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava;
  3. Koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju.

 

Za sponzorstvo preuzmite:

Za donaciju preuzmite: