You are here

Sponzorstva i donacije

Društveno odgovorno poslovanje RNIDS-a se ogleda i u pokroviteljstvu stručnih skupova i projekata, kao i u finansijskoj podršci određenih organizacija, institucija i dr, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Sponzorstva

Uslovi prijavljivanja

 1. Za sponzorstvo mogu da apliciraju: pravna lica ili preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji, osnovana najmanje dve godine pre podnošenja prijave, koja su uspešno realizovala bar jednu sličnu relevantnu aktivnost u poslednje dve godine, namenjenu promovisanju interneta, povećanju internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i poboljšanju informacione bezbednosti u Srbiji;
 2. Može se podneti samo jedna prijava u toku kvartala;
 3. Pravo prijave nemaju pravni subjekti povezani sa političkim partijama.

Način prijave

 1. Podnošenje prijave za sponzorstvo podrazumeva dostavljanje kompletne dokumentacije elektronskim putem na adresu sponzorstva@rnids.rs;
 2. Putem adrese za prijave, navedene iznad, moguće je postaviti eventualna pitanja;
 3. Odgovarajući formular za prijavu može se preuzeti sa ove strane;
 4. RNIDS zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije koju je prijavljeni obavezan da dostavi u traženom roku.

Rokovi prijave

Prijave je neophodno podneti u skladu sa rokovima definisanim Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Donacije

Uslovi prijavljivanja

Za donaciju mogu da apliciraju subjekti koji su definisani u Prilogu 2 Pravilnika o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Način prijave

 1. Podnošenje molbe za donaciju podrazumeva dostavljanje kompletne dokumentacije elektronskim putem na adresu donacije@rnids.rs;
 2. Putem adrese za prijave, navedene iznad, moguće je postaviti eventualna pitanja;
 3. Odgovarajući formular za molbu može se preuzeti sa ove strane;
 4. RNIDS zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije koju je podnosilac obavezan da dostavi u traženom roku.

Informisanje i realizacija sponzorstva i donacija

Odluku o dodeli sredstava donosi Upravni odbor RNIDS-a. O odluci Upravnog odbora RNIDS će obavestiti sve podnosioce prijava.

Odobreno sponzorstvo ili donacija i uplata sredstava realizuju se u skladu ugovorom sa korisnikom sponzorstva, odnosno donacije, važećim propisima, kao i opštim aktima i procedurama RNIDS-a.

Svi korisnici sponzorstva obavezni su da dostave pisani izveštaj o realizaciji projekta. Formular izveštaja može se preuzeti sa ove strane.

Ostalo

RNIDS zadržava pravo dodele sponzorstva ili donacije u iznosu nižem od zatraženog.

Neće se razmatrati prijave:

 1. Fizičkih lica;
 2. Koje nisu u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava;
 3. Koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka;
 4. Koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju.

 

Za sponzorstvo preuzmite:

Za donaciju preuzmite: