You are here

Javnost rada

Svi aspekti rada RNIDS-a su dostupni javnosti, izuzev onih koji se tiču bezbednosti sistema upravljanja nacionalnim internet domenima.

RNIDS ima statutarnu obavezu da posebno brine o javnosti svog rada, kao organizacija koja obavlja posao od društvenog značaja. Po Sporazumu sa ministarstvom nadležnim za telekomunikacije i informaciono društvo, RNIDS jednom u tri godine izveštava Ministarstvo o sprovedenoj analizi ispunjenosti preuzetih obaveza po pitanju organizacije, sistema za registraciju i javnosti rada.

Podaci o radu RNIDS-a su javni i objavljuju se u skladu sa Politikom izveštavanja. RNIDS je obavezan da u svom radu poštuje odredbe zakona koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti radi zaštite privatnosti korisnika, kao i poslovnu tajnu kada je ugovorno ili zakonski utvrđena. RNIDS uspostavlja i mehanizme koji omogućavaju korisnicima da izraze kritičko mišljenje o njegovom radu.

Upravni odbor RNIDS-a se stara o poštovanju javnosti rada RNIDS-a.

Direktor RNIDS-a organizuje promotivne i druge aktivnosti u odnosima sa javnošću radi postizanja i održavanja ugleda RNIDS-a u javnosti.

U okviru Kancelarije RNIDS-a, Sektor marketinga i komunikacija organizuje aktivnosti odnosa sa javnošću i promocije vizije, misije i strategije RNIDS-a u javnosti. RNIDS sarađuje sa svim medijima koji dopiru do korisnika Interneta, a naročito stručnim medijima namenjenim profesionalcima iz oblasti IT, biznisa i marketinga, sa ciljem pravovremenog, objektivnog i potpunog informisanja javnosti o pitanjima iz sfere internet domena i njihove lične i poslovne upotrebe.

Statutarna komisija RNIDS-a daje preporuke o obezbeđivanju javnosti rada RNIDS-a.

Javnost rada RNIDS-a se redovno obezbeđuje na sledeće osnovne načine:

  • Objavljivanje na internet sajtu RNIDS-a svih informacija i dokumenata od značaja za javnost, i njihovo širenje uz pomoć RSS servisa za distribuciju novosti i dokumenata
  • Objavljivanje oglasa, konkursa i tendera, na sajtu i, po potrebi, u drugim medijima, u skladu sa Pravilnikom o nabavkama
  • Objavljivanje finansijskih i drugih izveštaja, u skladu sa Politikom izveštavanja
  • Sprovođenje javnih rasprava o aktima koje donose organi RNIDS-a, kako bi se obezbedila predvidljivost poslovanja, bolje sagledavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana, kao i bolja zaštita interesa krajnjih korisnika
  • Postavljanje video snimaka sednica Konferencije suosnivača na Internet
  • Izdavanje publikacija, kao što su: "RNIDS info", "Godišnji izveštaj", "Profil Fondacije", prospekti na posebne teme...
  • Aktivno prisustvo na društvenim mrežama