You are here

Statutarna komisija

Statutarna komisija RNIDS-a je stalno telo uređeno Statutom od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine po sprovedenom javnom pozivu. Statutarnu komisiju čine ugledni pravnici koji poseduju pet godina radnog iskustva u oblasti kompanijskog prava ili korporativnog upravljanja ili prava nedobitnih ili nevladinih organizacija.

Član Statutarne komisije ne može da bude izabran više od dva puta zaredom. Statutarna komisija podnosi Godišnji izveštaj o svom radu Konferenciji suosnivača na prvoj redovnoj sednici.

Nadležnosti Statutarne komisije su:

  1. daje autentično tumačenje Statuta i drugih opštih akata RNIDS-a
  2. daje mišljenje na nacrt Statuta kao i na predloge izmena i dopuna
  3. daje mišljenje na nacrt opštih akata RNIDS-a kao i na njihove izmene i dopune
  4. daje mišljenje o usklađenosti akata RNIDS-a sa Statutom
  5. stara se da prava suosnivača budu odgovarajuće regulisana Statutom, Etičkim kodeksom i drugima aktima RNIDS-a
  6. daje preporuke Upravnom odboru u vezi sa pitanjima rešavanja organizacionih sukoba unutar RNIDS-a
  7. daje preporuke po prijavama o eventualnom sukobu interesa
  8. daje preporuke u slučaju sukoba nadležnosti organa RNIDS-a
  9. donosi Poslovnik o svom radu
  10. daje preporuke o obezbeđivanju javnosti rada RNIDS, uključujući i pravo suosnivača na informisanje
  11. daje preporuke o zaštiti privatnosti u skladu sa zakonima i najboljom praksom

PREUZMITE:

Pravilnik o postupku izbora i načinu radu Statutarne komisije