You are here

Kako se osloboditi poreza po odbitku na usluge oglašavanja na Internetu

04. 03. 2016.

U Srbiji je 1. marta 2016. počela primena novog Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koja će u velikoj meri uticati na način na koji se pravna lica i preduzetnici oglašavaju na Internetu.

Prema čl. 40 ovog Zakona, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% se obračunava i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice (Fejsbuk ili Gugl na primer), ostvari od rezidentnog pravnog lica (privrednog društva, preduzetnika ili udruženja iz Srbije). Ovo znači da će domaće firme i organizacije koja se oglašavaju na Internetu koristeći usluge Gugla, Fejsbuka ili neke druge inostrane platforme za oglašavanje, biti obavezne da plaćaju ovaj porez, osim u slučaju da je zakonom predviđeno drugačije.

Ako strana organizacija  nema svojstvo pravnog lica, ne postoji obaveza plaćanja ovog poreza. Ako je domaće lice preduzetnik koji vodi poslovne knjige, postoji obaveza obračuna i plaćanja ovog poreza, dok za preduzetnike koji ne vode poslovne knjige (“paušalci”), ta obaveza ne postoji.

Oslobađanje od plaćanja ovog poreza je moguće ukoliko se Poreskoj upravi Srbije dostavi potvrda o rezidentnosti stranog pravnog lica kome se plaćaju usluge oglašavanja. Međutim, ovo važi samo za kompanije sa sedištem ili predstavništvima u zemljama sa kojima Srbija ima sklopljen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu.

Fejsbuk i Gugl imaju predstavništva u Irskoj i na ovaj zahtev odgovaraju najčešće u roku od dva dana slanjem opštih potvrda. U cilju podrške internet zajednici i skraćivanja vremena potrebnog za dobijanje potvrda, RNIDS ih ovde objavljuje.

Da bi Poreska uprava Srbije uvažila ove potvrde i odobrila oslobađanje od poreza,  neophodan je overen prevod sudskog tumača  za svaku od potvrda.

POGLEDAJTE:

KORISNI LINKOVI: