You are here

Konkurs za v. d. direktora Fondacije

14. 11. 2019.

Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za v.d. direktora RNIDS-a od 13. 11. 2019. godine,

Fondacija RNIDS raspisuje javni konkurs za imenovanje

V. D. DIREKTORA

Na izbor i rad vršioca dužnosti direktora shodno se primenjuju i odredbe svih akata RNIDS-a o izboru i radu direktora, a što je propisano Statutom RNIDS-a i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u RNIDS-u.

Podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, uz prijavu podnose svoj CV, motivaciono pismo i dokaz o stručnoj spremi.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 17. 11. 2019. do 23.59 časova na adresu e-pošte: konkurs@rnids.rs.

 

Relevantni dokumenti:

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2017_12_16-statut-rnids.pdf

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2019_07_01-direktor-pravilnik-sistematizacija.pdf

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2013_04_01-uo-odluka-150_1.pdf