You are here

Politika privatnosti

UVODNE ODREDBE

Ovim aktom se Posetioci vebsajta i Pretplatnici na obaveštenja informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju preko vebsajtova Rukovaoca “Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije“, sa registrovanim sedištem na adresi Žorža Klemansoa 18a, Beograd-Stari Grad, matični broj: 17680544 (u daljem tekstu: RNIDS) koji se nalaze na domenima rnids.rs, domen.rs, dids.rs i rsnog.rs, o svrsi i osnovu obrade, poukama o pravima Posetioca vebsajta i Pretplatnika na obaveštenja, procedurama u slučaju incidenata, pristanku, kao i ostalim relevantnim činjenicama vezanim za obradu podataka o ličnosti Posetioca vebsajta odnosno Pretplatnika na obaveštenja.

Politika privatnosti informiše Registrante naziva internet domena (dalje: Registranti), kao i administrativne i tehničke kontakte pri registraciji o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane RNIDS-a prilikom registracije naziva domena, dužine čuvanja podataka, pouke o pravima Registranata, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Registanata da RNIDS može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano. Dalje, informiše Učesnike na skupovima radi razmene informacija, svrhe i osnova njihove obrade.

Vebsajt koristi podatke Posetioca vebsajta/Pretplatnika na obaveštenja u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca vebsajta/Pretplatnika na obaveštenja, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima vebsajta/Pretplatnicima na obaveštenja, odnosno podatke neophodne za poslovanje vebsajta, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetioca vebsajta/Pretplatnika na obaveštenja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

Za sve što nije regulisano ovom Politikom privatnosti, primenjivaće se Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti Registranata/Posetioca vebsajtova/Pretplatnika na obaveštenja (dalje: Pravilnik), drugi opšti akti RNIDS-a i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Na zahtev Subjekta obrade, RNIDS će omogućiti uvid u Pravilnik, u skladu sa Zakonom.

ZNAČENJE POJMOVA

Pojmovi korišćeni u Politici privatnosti imaju značenje definisano u Pravilniku.

Registrant, Administativni i tehnički kontakt, Posetilac vebsajta, Učesnik na skupovima i Pretplatnik na obaveštenja svi zajedno su označeni pojmom Subjekti obrade.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

RNIDS prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Registranata i Administrativnog i tehničkog kontakta sve u skladu sa članom 8 Opštih uslova:

  • ime i prezime;
  • adresa prebivališta;
  • adresa e-pošte (e-mail);
  • broj telefona.

RNIDS prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Posetioca vebsajta i Pretplatnika na obaveštenja:

  • IP adresa;
  • adresa e-pošte (e-mail).

RNIDS prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Učesnika na skupovima:

  • ime i prezime;
  • adresa e-pošte (e-mail);
  • snimci i fotografije učesnika;
  • drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti.

U zavisnosti od toga da li je lice Registrant, Administrativni ili tehnički kontakt, Posetilac vebsajta, Pretplatnik na obaveštenja ili Učesnik na skupovima, RNIDS obrađuje pojedinačne podatke za svaku od kategorija kako je članom 4, Pravilnika propisano.

U cilju unapređenja usluge na veb stranicama, i poboljšanju iskustva Posetilaca vebsajta prilikom pregledanja stranice, RNIDS prikuplja podatke od internet pregledača Posetilaca vebsajta odnosno Cookies (Kolačiće), a više detalja o politici prikupljanja kolačića se može saznati na stranici: https://www.rnids.rs/lat/impresum/politika-koriscenja-kolacica (Politika korišćenja kolačića).

RNIDS ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko RNIDS utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

OSNOV I SVRHA OBRADE

Detaljan opis svrha i pravnih osnova obrade za svaki od pojedinačnih kategorija podataka o ličnosti se mogu pronaći u članu 5, Pravilnika.

Pored izvršenja ugovorne obaveze, ispunjenja pravnih obaveza i legitimnog interesa, RNIDS obrađuje podatke o ličnosti i po osnovu pristanka.

Pristanak dat od strane Subjekta obrade može biti dat u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je u okviru predmetnog člana opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

Subjekt obrade ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

PRAVA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Subjekt obrade, u skladu sa važećim propisima, poseduju sledeća prava:

Pravo na informisanost

Svaki Subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu RNIDS čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje RNIDS o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem podataka o ličnosti ili ograničenjem obrade

RNIDS je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka o ličnosti

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva od RNIDS-a da mu omogući prenos podataka kod drugog rukovaoca, u elektronskom i jednostavno prenosivom formatu.

Pravo na prigovor

Svaki subjekt obrade podataka, koji je RNIDS-u dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci Registranata i Administrativnih i tehničkih kontakata iz člana 4.2. Pravilnika, skladište se u elektronskoj formi kod RNIDS-a, na način kako je Pravilnikom definisano.

Podaci o ličnosti Posetilaca vebsajta, Pretplatnika na obaveštenja i Učesnika na skupovima, skladište se u elektronskoj formi kod RNIDS-a i obezbeđeni su odgovarajućim bezbednosnim standardima.

OBRAĐIVAČI, ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI I TREĆA LICA

RNIDS je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

RNIDS garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika Servisa Rukovaoca/ Posetioca vebsajta/ Pretplatnika na obaveštenja.

RNIDS prikuplja i obrađuje podatake od Registranta/Administrativnog i tehničkog kontakta zajednički sa Ovlašćenim registrom, a sve u cilju  obavljanja poslova registracije naziva nacionalnih internet domena.

Ukoliko nastane potreba da RNIDS treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, RNIDS će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti RNIDS-a. U slučaju da postoji zakonska obaveza, RNIDS će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove.

BEZBEDNOST PODATAKA

Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti RNIDS uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Subjekta obrade.

RNIDS ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima RNIDS-a, pristup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, RNIDS ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

Ukoliko dođe do ugroženosti podataka o ličnosti, RNIDS će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Subjekata obrade ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona, kako je bliže definisano Pravilnikom.

VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

Podaci Registranta/Administrativnog i tehničkog kontakta čuvaju se 10 godina od dana isteka registracije. Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Vreme čuvanja ostalih kategorija podataka o ličnosti definisano je Pravilnikom.

IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

RNIDS zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. RNIDS će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi rnids.rs.

KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Subjekata obrade iz člana 4 Pravilnika, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Subjekti obrade se mogu obratiti RNIDS-u na sledeću adresu e-pošte: privacy@rnids.rs.