RNIDS je nezavisna, stručna, otvorena, nestranačka, nevladina i neprofitna Fondacija, koja efikasno i transparentno upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, u interesu svih korisnika Interneta u Srbiji.

Upravljanje domenima .RS i .СРБ je RNIDS-u poverio ICANN (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve), organizacija koja upravlja internet nazivima i adresama na globalnom nivou, kao rezultat procesa u kome je učestvovala srpska internet zajednica i uz značajnu podršku države Srbije.

Vizija RNIDS-a je da bude regionalni lider među nacionalnim internet registrima, etabliran kao prepoznatljiva i priznata nezavisna stručna organizacija od poverenja, posvećena implementaciji, kreiranju i razvoju najnovijih tehničkih rešenja i najboljih pravila na Internetu.

Suosnivači Fondacije su ugledne kompanije i organizacije, zainteresovane da učestvuju u radu RNIDS-a i upravljanju internet infrastrukturom u Srbiji. RNIDS-ov najviši organ je Konferencija suosnivača, koju čine predstavnici suosnivača i oni donose najvažnije odluke, uključujući pravila za registraciju domena i rešavanje sporova u vezi sa registracijom. Suosnivači biraju Upravni odbor od sedam članova, koji upravlja Fondacijom i postavlja direktora, koji rukovodi Kancelarijom RNIDS-a, sa 12 zaposlenih. Nadzor nad radom direktora i Kancelarije vrši interna revizija. Statutarna komisija RNIDS-a daje mišljenje na nacrt Statuta i drugih akata RNIDS-a i njihovo tumačenje, kao i preporuke vezane za sukobe interesa, javnost rada i zaštitu privatnosti.

RNIDS je jedan od retkih nacionalnih registara koji ima usvojen Etički kodeks. Cilj Etičkog kodeksa je da svim pojedincima i pravnim subjektima povezanim sa RNIDS-om preporuči moralna načela po kojima će se upravljati u svom profesionalnom životu i radu. Zasniva se na poštovanju nacionalnog zakonodavstva, društvenog morala, dobrih poslovnih običaja i međunarodnih standarda u oblasti Interneta.