Rad RNIDS-a je javan i po tome se ističe među svim organizacijama u Srbiji. Svi aspekti rada RNIDS-a su dostupni javnosti, izuzev onih koji se tiču bezbednosti sistema upravljanja nacionalnim internet domenima.

RNIDS ima statutarnu obavezu da posebno brine o javnosti svog rada, kao organizacija koja obavlja aktivnosti od velikog značaja za infrastrukturu Interneta. Po Sporazumu sa ministarstvom nadležnim za telekomunikacije i informaciono društvo, RNIDS jednom u tri godine izveštava ministarstvo o sprovedenoj analizi ispunjenosti preuzetih obaveza po pitanju organizacije, sistema za registraciju i javnosti rada. Samo izveštavanje se vrši tako što se na javnom konkursu bira stručna, nezavisna kuća koja samostalno analizira funkcionisanje RNIDS-a i njegovu usklađenost sa ugovornim obavezama. Osim toga, eksterna revizija redovno kontroliše Završni račun, odnosno vrši reviziju računovodstva.

Na sajtu RNIDS-a, u okviru Registra dokumenata, nalaze se svi zapisnici sa sednica Konferencije i Upravnog odbora, finansijski izveštaji, finansijski planovi i njihova realizacija, kvartalni i godišnji izveštaji direktora i Upravnog odbora i mnogi drugi dokumenti.

Podaci o radu RNIDS-a su javni i objavljuju se u skladu sa Politikom izveštavanja. RNIDS je obavezan da u svom radu poštuje odredbe zakona koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti radi zaštite privatnosti korisnika, kao i poslovnu tajnu kada je ugovorno ili zakonski utvrđena. RNIDS uspostavlja i mehanizme koji omogućavaju korisnicima da izraze kritičko mišljenje o njegovom radu.

Javnost rada RNIDS-a se redovno obezbeđuje i objavljivanjem oglasa, konkursa i tendera na sajtu i u drugim medijima, sprovođenjem javnih rasprava o aktima koje donose organi RNIDS-a, kao i izdavanjem kvartalnih, godišnjih i povremenih publikacija, kao što su "RNIDS info" i "Godišnji izveštaj" i prospekti na posebne teme.

Svaka firma - privredno društvo ili preduzetnik, kao i druge organizacije registrovane u Srbiji, mogu da pristupe RNIDS-u, čime ostvaruju direktan uticaj na rad RNIDS-a. Najšira javnost može da prati sednice Konferencije suosnivača, koje su javne i otvorene za sve, koje se redovno snimaju i potom postavljaju na Internet.