You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

28. 01. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Jednog člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
20. 01. 2016.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
19. 10. 2015.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za nabavku hardvera, softvera i usluge održavanja. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki, a na...
19. 06. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) obaveštava potencijalne ponuđače da je pokrenula postupak prikupljanja ponuda za: Nabavku usluge „Projektovanje IKT infrastrukture RNIDS-a“ Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da se putem elektronske pošte prijave na adresu...
17. 06. 2015.
Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011, 24/2012 i 67/2014) Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, raspisuje: JAVNI POZIV...
10. 02. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male...
10. 02. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male vrednosti....
17. 12. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku sviča za potrebe RNIDS-a Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 22. 12. 2014. godine u 12h. Ponude treba da budu dostavljene elektronski, putem elektronske...

Pages